ข่าวประกาศ

เชิญชวนเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

2019-05-10

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำลังเข้าสู่การประเมิน เพื่อเข้าฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2

ท่านสามารถนำเสนอผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ได้ทันที

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ เชิญชวนเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ