ข่าวประกาศ

เชิญชวนเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

2019-05-10

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำลังเข้าสู่การประเมิน เพื่อเข้าฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2

ท่านสามารถนำเสนอผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ได้ทันที

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ เชิญชวนเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2021): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูเล่มทุกฉบับ