กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา                

ดร.ชนากานต์ ยืนยง                                     อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์                                   อธิการบดี วิทยาลัยนคราชสีมา

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง                                   อธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

บรรณาธิการ           

รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม                               มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รศ.ดร.พิมล เรียนวัฒนา                      วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์       คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา

รศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.สราวุธ สายจันมา                          คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา

ดร.พิชชานาถ เงินดี                            คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย                        คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ดร.โชคชัย ตระกลกุล                        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี

ดร.วรัญ วงศ์ประชุม                           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี

ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต                   คณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.วินัย วิวัฒนานนท์                    คณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข            คณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ดร.วัฒนา                                    คณะสหเวชศาสตร์

ดร.นฤนาท ยืนยง                              คณะสหเวชศาสตร์

ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์                          คณะสหเวชศาสตร์

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ                        คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ผุสดี ชูชีพ                                    คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์                 คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์                  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ                         คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

ดร.ลาภยศ  ประสิทธิโศภิน                   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

ดร.ขัตติยะ  สามี                               คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

ดร.ทัศพล กุลวงค์                              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

ดร.กฤษดา พัวสกุล                            คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผศ.พลวิท บัวศรี                                คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

อาคม บุญปัญญา                               คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

วรพจน์  เพชรเกตุ                              คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

กองจัดการภายในมหาวิทยาลัย

  ดร.นฤนาท ยืนยง

  ดร.ศักดิ์นรินทร์ เสือสิทธิ์   

 ดร. ธีร์ธวัช นุกูลกิจ

 ขนิษฐา นาคเกลี้ยง

 ปรัชญาพร ดวงคำ