เกี่ยวกับวารสาร

 1. การเผยแพร่ : 

  - เผยแพร่ผ่านระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

  - เผยแพร่ผ่าน website มหาวิทยาลัยปทุมธานี

  - จัดมอบวารสารให้ห้องสมุดทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

   ระเบียบการ : 

  - การพิจารณาผลงานที่จะลงตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจาณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ

  - ข้อมูลในบทความถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบใดๆ

  - บทความต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการซ้ำซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

  - บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่ามีการลอกเลียนหรือแอบอ้าง โดยปราศจากการอ้างอิงหรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน เมื่อตรวจสอบพบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

  - บทความใดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเท่านั้น

  - กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

 2. เจ้าของวารสาร   มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 3. ภาษา  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ