ติดต่อ

กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-975-6999 หรือ 02-975-6952
E-mail : ptujst@ptu.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ 02-975-6999

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร. นฤนาท ยืนยง