การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • ในขั้นตอนการส่งบทความผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
  • ไฟล์บทความทีส่งต้องอยู่ในรูปแบบของ Microsoft Word
  • บทความที่นำส่งต้องยังไม่เคยเผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารใด (หากท่านมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามได้ในข้อความถึงบรรณาธิการ)
  • บทความอยู่ในรูปแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (single-space) ขนาดแบบอักษร 14 พอยด์ ภาพวาด ภาพประกอบ และตารางทั้งหมด ให้แสดงในตำแหน่งที่ปรากฏในบทความ
  • รูปแบบบทความเป็นไปตามคำแนะนำที่กำหนด และการเขียนบรรณานุกรมตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง
  • กรุณาพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้ในข้อความถึงบรรณาธิการ

คำแนะนำผู้แต่ง

1. การจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อสมัครตีพิมพ์ (Manuscript Guideline) https://drive.google.com/file/d/10jtW_9o_UW8YUtL3QXMQuDLtt1Kq2l10/view?usp=sharing

2. แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript Submission Form)(DOCX) (PDF) 

3. รูปแบบต้นฉบับบทความ (Template Journal) (DOCX) (PDF)

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อ และที่อยู่ E-mail ที่พิมพ์ลงในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือให้บุคคลอื่นใดทราบ