เผยแพร่แล้ว: 2021-08-13

The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ