กองบรรณาธิการ

 

คณะที่ปรึกษา

 

ดร.วัลลภ  สุวรรณดี                 

อธิการบดี

ดร.สุวัฒน์  สุวรรณดี             

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.เสนีย์  สุวรรณดี            

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.อธิศ  สุวรรณดี             

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.อิงอร  ตั้นพันธ์            

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

บรรณาธิการ

 

รศ.ดร.ชัยฤทธิ์  สัตยาประเสริฐ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

รองบรรณาธิการ

 

ผศ.ดร.ภาวัต  ไชยชาณวาทิก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.ต่อกุล  กาญจนาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ปราโมทย์  เดชะอำไพ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.โจเซฟ  เคดารี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Prof. Dr. Belkacem Zeghmati

Laboratoire de Mathematiques et Physique des Systeme-Groupe de Mecanique Energetique, Universite de Perpignan, France

รศ.ดร.พิภพ  สุนทรสมัย

ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รศ.ดร.วิทยา  ทิพย์สุวรรณพร

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รศ.ดร.โกสินทร์  จำนงไทย 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.อิทธิพงศ์  ชัยสายัณห์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รศ. บุญเลิศ  สื่อเฉย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รศ.ดร.เวคิน  ปิยรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

รศ.ศันสนีย์  สุภาภา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.จีรานุช  เสงี่ยมศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.มนตรี  คำเงิน

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.ชาญยุทธ  กฤตสุนันท์กุล

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ดร.วศิน  มหัตนิรันดร์กุล

วิศวกร ที่ปรึกษาโรงงาน  อาจารย์พิเศษ  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ดร.ชาญวิทย์  อุดมศักดิกุล

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

 

ศ.ดร.โจเซฟ  เคดารี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศ.ดร.ต่อกุล  กาญจนาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ปราโมทย์  เดชะอำไพ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prof. Dr. Belkacem Zeghmati

Laboratoire de Mathematiques et Physique des Systeme-Groupe de  Mecanique Energetique, Universite de Perpignan, France

รศ.ดร.โกสินทร์  จำนงไทย 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.กัณวริช  พลูปราชญ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.จีรานุช  เสงี่ยมศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.ดนุพล  ตันนโยภาส

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ทวิพล ซื่อสัตย์

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงส์ทอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง (TDRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.นคร  ภู่วโรคม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รศ.ดร.บุญวัฒน์  อัตชู

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ปราโมทย์  ศรีน้อย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.พิภพ  สุนทรสมัย

ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รศ.ดร.ไพโรจน์  สิงหถนัดกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.วิทยา  ทิพย์สุวรรณพร

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.เวคิน  ปิยรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

รศ.ดร.สมศักดิ์  มิตะถา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.เสรี  เศวตเศรณี

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.สุวัฒนา  จิตตลดากร

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อิทธิพงศ์  ชัยสายัณห์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รศ.บุญเลิศ  สื่อเฉย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.วัชรินทร์  วิทยกุล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รศ.ศันสนีย์  สุภาภา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รศ.เอนก  ศิริพานิชกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.กุณฑล  ทองศรี

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ธีระวัฒนสุข

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  นุ่มทอง

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิวรกุล

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผศ.ดร.ติกะ  บุนนาค

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ดร.นิพนธ์  วรรณโสภาคย์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประยูร  สุรินทร์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผศ.ดร.ปรีดา  ไชยมหาวัน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.มนตรี  คำเงิน

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.มนูญ  มาศนิยม

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.วัชระ  เพียรสุภาพ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิรัตน์  จอมขวา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.สนิท  วงษา

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สมโพธิ  อยู่ไว

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สโรช  บุญศิริพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สิทธิพงษ์  เพิ่มพิทักษ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.สิริพร  โรจนนันต์

ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สิรางค์  กลั่นคำสอน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผศ.ดร.สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.กานดิส  สุดสาคร

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.นราธิป  แสงซ้าย

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.สุชาติ  เหลืองประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.กฤชชัย  วิถีพานิช

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

อ.ดร.กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

อ.ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.ดร.ชลัท  ทิพากรเกียรติ

สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อ.ดร.ชัชพันธ์  ขำญาติ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

อ.ดร.ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ชาญวิทย์  อุดมศักดิกุล

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

อ.ดร.ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา

ภาควิชาสถิติประยุกต์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ.ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ.ดร.ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.วทัญญู  รอดประพัฒน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อ.ดร.วศิน  มหัตนิรันดร์กุล

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.ดร.วัชรินทร์ ดงบัง

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร.วิทยา พวงสมบัติ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ.ดร.ศรินรัตน์  วงษ์ลี

กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ.ดร.ศิรดล  ศิริธร

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร.สุวรรณี  สายสิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อ.ดร.อนันต์ เดอร์ซิง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ.นิตยา จันทร์เรือง มหาผล

เลขาธิการสภาวิศวกร, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อ.นิติมา  อัจฉริยะโพธา

ศูนย์บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี

อ.สมเดช   อิงคะวะระ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คุณสำเริง  เนตรภู่

บริษัท เอส. เอช. เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.

 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

 

ดร.ศักดิ์ชาย รักการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.วิญญู  แสวงสินกสิกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ภาวัต  ไชยชาณวาทิก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.ธีรยุทธ  จันทร์แจ่ม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.ศักดิ์ชาย  รักการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ /ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ

อ.ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์

อาจารย์ประจำหมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร

อ.ดร.ประภาส  ผ่องสนาม

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.สุวิทย์  วงศ์คุ้มสิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.อุบลรัตน์  วาริชวัฒนะ

อาจารย์ประจำสำนักคณบดี

อ.วรากร  เกิดทรัพย์

อาจารย์ประจำสำนักคณบดี

ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย  ทิมย้ายงาม

อาจารย์ประจำสำนักคณบดี

 

ฝ่ายเลขานุการ

 

นางสาวยุพิน  ไชยโคตร

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคณบดี

นางรุ่งนภาพร  ภูธรธราช

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคณบดี

นางสาวกรศิริ  จันทร์สุขเจริญจินดา

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคณบดี

นางสาวขนิษฐา ศรีเจริญ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคณบดี