การเปรียบเทียบการผลิตก๊าซโอโซนโดยใช้แท่งอิเล็กโตรด สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง เงินและตะกั่ว ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง

Authors

  • บุญเลิศ สื่อเฉย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
  • ชัยพิสิษฐ์ ผิวอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

Keywords:

ก๊าซโอโซน, แท่งอิเล็กโตรด, โคโรน่าดิสชาร์จ, ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์, ozone gas, electrode tube, corona discharge, flyback converter

Abstract

บทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบการผลิตก๊าซโอโซนโดยใช้แท่งอิเล็กโตรดสเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง เงิน และตะกั่ว เพื่อต้องการทราบประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซโอโซนแต่ละอิเล็กโตรด โดยใช้อิเล็กโตรดแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมทำการผลิตก๊าซโอโซนจากการเกิดโคโรน่าดิชชาร์จไฟฟ้าแรงสูงแบบทับซ้อน โดยนำหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ ใช้ไอซีเบอร์ TL494 ควบคุมการสวิตชิ่งของเพาเวอร์มอสเฟสเบอร์ TRFP 460 โดยการออกแบบวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ให้ทำงานที่ความถี่ 10 - 200 กิโลเฮิรตซ์ผ่านหม้อแปลงฟลายแบคเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูงเข้าไปที่แท่งอิเล็กโตรดในการผลิตก๊าซโอโซน การทดลองในเวลา 5นาทีแท่งอิเล็กโตรดสเตนเลสผลิตโอโซนได้ 3144 ppm แท่งอิเล็กโตรดอะลูมิเนียมผลิตโอโซนได้ 3480 ppm แท่งอิเล็กโตรดทองแดงผลิตโอโซนได้ 2880 ppm แท่งอิเล็กโตรดเงินผลิตโอโซนได้ 2616 ppm และแท่งอิเล็กโตรดตะกั่วผลิตโอโซนได้ 1884 ppm

 

This paper presents the comparison of ozone gas generation via the use of electrode tube stainless aluminum copper silver and lead want to know how to efficiency of ozone gas generation using electrode cylindrical concentric reactor ozone is generated by corona discharge phenomena the superimposed high voltage. With the working process of flyback converter. IC TL494 controls the switching for drive the power mosfet TRFP 460. The flyback converter is designed to operate at 10 - 200 kHz frequency through a flyback transformer by ac high voltage of ozone generation by electrode tube. The experimental in 5 minute that can generate ozone electrode tube stainless 3144 ppm  generate ozone electrode tube aluminum 3480 ppm generate ozone electrode tube copper 2880 ppm  generate ozone electrode tube silver 2616 ppm and generate ozone electrode tube lead 1884 ppm.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)