การประยุกต์ใช้โปรแกรมแลปวิวสำหรับทดสอบหม้อแปลงระบบจำหน่าย

Authors

  • บุญเลิศ สื่ิิอเฉย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
  • อาทิตย์ สิมศิริ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

Keywords:

หม้อแปลงจำหน่าย, การทดสอบประจำ และการทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น, Distribution Transformer, Routine Test and Temperature rise test

Abstract

ก่อนการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นให้กับลูกค้า จะมีกระบวนการทดสอบต่าง ๆ กับหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อยืนยันสมรรถนะของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโดยบริษัทผู้ผลิต จะแบ่งเป็นการทดสอบประจำและการทดสอบเฉพาะแบบ และทำการบันทึกข้อมูลแล้วนำไปคำนวณหาคุณสมบัติทางไฟฟ้า งานวิจัยนี้จึงได้ทำการประยุกต์โปรแกรมแลปวิวสำหรับทดสอบหม้อแปลงที่ใช้ในระบบจำหน่าย 3 เฟส แบบจุ่มในน้ำมัน ในการทดสอบประจำสามารถแสดงผลการทดสอบออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และการทดสอบเฉพาะแบบ ในหัวข้อการทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น จะสามารถบันทึกค่าอุณหภูมิของจุดต่าง ๆ ที่ทำการทดสอบได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถบันทึกค่าที่ได้ไปยังโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพื่อเก็บข้อมูลผลการทดสอบแล้วนำผลการทดสอบที่ได้ไปสร้างสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการทำนายอุณหภูมิของขดลวด โดยนำซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปทดสอบกับหม้อแปลงจำหน่าย 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ 22000-400/230 โวลต์ พิกัดกำลัง 50 เควีเอ, 100 เควีเอ และ 160 เควีเอ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมประหยัดเวลา และยังช่วยในการคำนวณคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหม้อแปลงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จากผลการทดสอบหม้อแปลงตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ

Before dispatching the transformer to the consumer, there are various test required on transformer to conform performance of transformer according to standard and regulation requirement. Transformer tests done by manufacturer mainly classified in routine tests and type tests by recording the data and calculation to determine the electrical properties. This research describes the developed LabVIEW program for testing three-phase oil-immersed distribution transformers. The routine test can show on the computer screen. The type test, on the temperature rise test, is to record the temperature at various points continuously. The program can save the test results to Microsoft Excel format. With the test results, the mathematical model can be implemented to predict the coil temperature. In this research, the developed LabVIEW program is used to test three-phase distribution transformers 50 Hz 22000-400/230 volt power rating 50 kVA, 100 kVA and 160 kVA and this program is very useful for transformer testing with time saving and very helpful to determine the electrical properties of transformer accurately. The results with the sample transformer test show that the developed software can be used in practice field.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-03

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)