การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับป้องกันความผิดพลาด การตรวจชิ้นงานวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรม

Authors

  • เอราวิล ถาวร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Keywords:

การวิเคราะห์ระบบการวัด, GR&R, ความคลาดเคลื่อน, ความผันแปร, Measurement System Analysis, Error, Variation

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความผิดพลาดการตรวจชิ้นงานของผู้สอนวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรม โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) เพื่อระบุความผันแปรที่อาจจะส่งผลต่อความผิดพลาดของระบบการวัด โดยเลือกศึกษาการปฏิบัติการพื้นฐานกลึงโลหะและวิเคราะห์ระบบการวัดตามคุณสมบัติ คือ 1) ความเอนเอียง 2) เสถียรภาพ 3) เชิงเส้น และ 4) ความเที่ยง ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณสมบัติด้านความเที่ยงไม่สามารถยอมรับได้ (P/T Ratio>30%) จากนั้นจึงค้นหาสาเหตุโดยใช้แผนผังเหตุและผลและกำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุง ผลการปรับปรุงพบว่า สามารถยอมรับคุณสมบัติด้านความเที่ยงได้ เนื่องจากค่า P/T Ratio ลดลงเหลือเท่ากับ 7.16% ส่งผลให้ลดความผันแปรของระบบการวัดและนำไปสู่การสร้างขั้นตอนมาตรฐานการวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อนำไปประยุกต์เป็นวิธีการป้องกันความผิดพลาดการตรวจชิ้นงานในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

This research aims to prevent the inspection errors which is result from lecturer in the engineering laboratory course using measurement system analysis (MSA) in order to determine causes of the variation that may affect the measurement system. This research considered basic lathe operations and analyzed measurement system based on 1) bias, 2) stability, 3) linearity, and 4) precision. After the analysis all data, the unacceptable results was precision (P/T Ration>30%). Cause and effect diagram employed to find the cause of variability of the measurement system. After improvement, the result demonstrates that the precision was acceptable because P/T Ratio was reduced to 7.16%. This result in reduced variability and lead to create MSA work instruction to be applied as a prevention of inspection errors in more effective engineering laboratory course.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-04

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)