การลดของเสียในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์ โซลิด คาปาซิเตอร์

Authors

  • ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

การลดของเสีย, กระบวนการผลิตโพลิเมอร์ โซลิด คาปาซิเตอร์, ดัชนีวัดศักยภาพของกระบวนการในระยะยาว, ดัชนีวัดสมรรถนะของกระบวนการในระยะยาว, Reduce Defects, Polymer Solid Capacitor Production Process, Long Term Process Potential Capability Index, Long Term Process

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์ โซลิด คาปาซิเตอร์ โดยได้ศึกษาสาเหตุและกำหนดวิธีการแก้ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่มีเปอร์เซ็นต์ของเสียสูง ได้แก่ กระบวนการ Stitching & Winding ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าปัญหาของเสียเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น คน เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุการผลิต วิธีการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ดังนั้นการแก้ปัญหาเพื่อลดของเสียในการครั้งนี้ได้ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนวัสดุการผลิต การปรับปรุงวิธีการผลิต การปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการ Stitching & Winding จากร้อยละ 1.53 เหลือร้อยละ 1.01 สามารถเพิ่มค่าดัชนีวัดศักยภาพของกระบวนการในระยะยาว (Ppbench) จาก 0.81 เป็น 0.87 และเพิ่มค่าดัชนีวัดสมรรถนะของกระบวนการในระยะยาว (Ppkbench) จาก 0.72 เป็น 0.78

This article is aimed to methods to reduce defects in Polymer Solid Capacitor production process. We have studied the cause and determined methods to solve problem of defects generated in the Stitching & Winding process that high percentage of defects. Based on the analysis, the problem of defects due to several reasons, such as man, machine and equipment, production material, working methods and work environment. The solution to reduce defects in the study can be used change of production material, improving working methods, improving machine and equipment and improving work environment to increase the production efficiency. From the above operations can reduce the percentage of defects in the Stitching & Winding process from 1.53% to 1.01%, increase long term process potential capability index (Ppbench) from 0.81 to 0.87 and increase long term process performance capability index (Ppkbench) from 0.72 to 0.78

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Additional Files

Published

2017-08-03

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)