การลดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานตัดเหล็กแผ่น

Authors

  • ปารุวัฒน์ ชูวงศ์ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
  • ธีรเดช ชีวนันทชัย สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
  • สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้และพลังงานทางเลือก ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

โรงงานตัดเหล็กแผ่น, พลังงานไฟฟ้า, ระบบแสงสว่าง, ระบบอากาศอัด, พัดลมระบายอากาศ, Metal Sheet Cutting Plant, Electricity Consumption, Lighting System, Air Compressor, Ventilation System

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเหล็กแผ่น โดยวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบอากาศอัด และระบบพัดลมระบาย อากาศพนักงานในโรงงาน จากการศึกษาพบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง ระบบอากาศอัด และระบบพัดลมระบายอากาศเท่ากับ 1,013,531 kWh/ปี, 380,136 kWh/ปี และ 220,953 kWh/ปี ตามลำดับ คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ารวม 22,500,000 บาท/ปี มาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมตัดเหล็กแผ่น คือ (1) การลดจำนวนชั่วโมง การใช้งานหลอดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น (2) การเปลี่ยนมาใช้โคมไฟฟ้า LED ภายในอาคารโรงงาน (3) การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้า Fluorescent TL5 สำหรับแสงสว่างเครื่องจักร (4) การลดการรั่วไหล ของระบบอากาศอัด (5) การเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์พัดลมประสิทธิภาพสูง จากการนำแนวทางการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้วยการหาระยะเวลาคืนทุนและอัตรา ผลตอบแทนการลงทุน พบว่า หากนำแนวทางทั้งหมดไปปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจะสามารถ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 5,800,000 kWh/ปี และคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 3,950,000 บาท/ปี หรือประมาณ 17.5 %


REDUCTION OF ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION IN METAL SHEET CUTTING PLANT

The objective of this research is to study electrical energy consumption in metal sheet cutting plant to find out the electrical energy consumption from lighting system, air compressor and ventilation systems in the factory. From the study, the energy consumption of lighting systems, air compressor and ventilation systems in the factory was 1,013,531 kWh/year, 380,136 kWh/year and 220,953 kWh/year respectively. Total energy consumption was 22,563,382 Baht/Year. In addition, the appropriated energy conservation measures in Metal Sheet Cutting Plant were (1) Reduce time of using the electrical lights, (2) Replace LED high bay for factory high bay, (3) Replace fluorescent T5 for machine lighting system, (4) Reduce air leakage, (5) Replace high efficiency motor for ventilation system. In conduct an economic analysis on rate of return and payback period can be considered for actions. If all measures are implemented for energy conservation, it can reduce energy consumption 5,800,000 kWh/year and cost electricity consumption bill by 3,951,335 Baht/year or 17.5 % annually.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)