รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรมที่มีประวิทธิผล

Authors

  • พิทยา ชินะจิตพันธุ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สบสันติ์ อุตกฤษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ชนะ กสิภาร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

รูปแบบ, ศูนย์เครือข่ายทวิภาคี, ศูนย์ฝึกอบรม, ศูนย์บริการ, The Model, DVT Network Center, Training Center, Service Center

Abstract

A DEVELOPMENT OF AN EFFICIENT MODEL FOR DUAL VOCATIONAL TRAINING ON INDUSTRIAL TRADE

The purpose of this research was to develop the model used for Dual Vocational Training (DVT) on Industrial Trade program by 1) reviewing related literatures, expertms comments, and feedback of DVT implementation in the past 2) conducting needs analysis for developing DVT teaching-learning management 3) drafting the proposal training module with 3 supporting components for the model 4) evaluating the training module quality 5) piloting the training module by conducting a training program for the sampling group of 32 persons 6) implementing the model in Samutprakan province 7) monitoring and evaluating satisfaction of the related group 8) analyzing data and 9) reporting the results.

The data collection included 3 steps: first, the needs analysis on DVT teachinglearning development was conducted through the questionnaires from the group of 88 samples consisting of 2 DVT teachers and industrial trainers from 22 technical colleges under the supervision of the Office of Vocational Education Commission (OVEC) in Bangkok, Pathumthani province, Samutprakan province, and in the eastern provinces. Step 2, data were collected to validate the efficiency of the training module by the pre/during/post tests from the group of 32 samples participating the training program. They were teachers and trainers in the factories in Samutprakan province and network colleges such as Minburi Technical College, Pathumthani Technical College, Chacherngsao Technical College, and Bankhai Technical College. Step 3, after the implementation of the model in step 2, the questionnaires to investigate usersm satisfaction were distributed to the people involved in this study. The first group consisted of 16 persons: a director or a deputy director in academic section and a plant manager or head of training section from 8 colleges and 8 factories in Samutprakan province and the network colleges. The second group consisted of 32 persons who had been trained from step 2. The third group included 32 persons from 4 vocational and industrial community colleges and 4 enterprises with four students from each organization.

The results showed that the developed model consisted of 6 training units 1] Principle 2] Vocational Training Plan in DVT Program 3] Teaching Practice 4] Testing and Evaluation in DVT Program 5] Preparation and Monitoring in DVT Program and 6] DVT Network system including 3 supporting components: DVT Network Center, Training Center, and Service Center. The results showed that the teachers and the trainers were satisfied with the training on the model for DVT teaching/learning management at high level. Regarding all the involving people such as college administrators, industrial managers or trainers, and DVT students, they were also satisfied with the model at the highest level.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)