การศึกษาเชิงทดลองผลของความถี่ทางไฟฟ้าต่อการผลิตโอโซนโดยใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงและอิเล็กโตรดทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม

Authors

  • เมธาวี วาระสิทธิ์ บริษัท ฮิคาริ เทค ประเทศไทย จำกัด
  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Keywords:

โอโซน, ไฟฟ้าแรงดันสูง, อิเล็กโตรดทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม, ozone, high voltage, coaxial cylindrical electrode

Abstract

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาผลของความถี่ทางไฟฟ้าต่อการเกิดโอโซน โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับความถี่กำลัง และไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูงตามลำดับ อิเล็กโตรดผลิตโอโซน เป็นอิเล็กโตรดแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม โดยดัดแปลงจากหลอดผลิตโอโซนสำเสร็จรูป จากการทดสอบชุดผลิตโอโซนสามารถผลิตโอโซนเฉลี่ยดังนี้ ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง 13.3 กิโลโวลต์ 0.802 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับความถี่กำลัง 3.1 กิโลโวลต์ 3.88 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูง 200 กิโลเฮิรตซ์ 2.2 กิโลโวลต์ 32.1 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง

 

EXPERIMENTAL STUDY ON EFFECT OF ELECTRIC FREQUENCY TO OZONE GENERATION USING HIGH VOLTAGE AND COAXIAL CYLINDRICAL ELECTRODE

This paper presents a study of the effects of electric frequency to ozone generation. The experiments using high voltage direct current, high voltage AC power frequency and high voltage high frequency respectively. Ozone generation electrode is coaxial cylindrical electrode. The results of averaged ozone generation are; high voltage direct current 13.3 kV, 0.802 mg/h, high voltage AC power frequency 3.1 kV, 3.88 mg/h, high voltage high frequency 200 kHz, 2.2 kV, 32.1 mg/h.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)