การลดต้นทุนในธุรกิจรถบรรทุกติดเครนให้เช่า

Authors

  • มานิต แถบน้อย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปพน สีหอมชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

ลดต้นทุนขนส่งสินค้า, ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง, ลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง, Reduce transportation costs, Reduce maintenance costs, Lower fuel costs

Abstract

ในบทความนี้ได้ทำการศึกษาปัญหาการลดต้นทุนในธุรกิจขนส่งของบริษัทให้เช่ารถบรรทุกติดเครนแห่งหนึ่ง เนื่องจากพบว่าในการดำเนินธุรกิจมีต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ การขาดการบำรุงรักษารถ และพฤติกรรมการขับขี่ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการดำเนินงานสูง จึงส่งผลกระทบต่อการเนินธุรกิจ ทำให้เกิดการเสียเปรียบคู่แข่งเนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่สูง ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 1) การแก้ปัญหาต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการสร้างแรงจูงใจในการประหยัดน้ำมัน ด้วยวิธีการจ่ายผลตอบแทนจากการประหยัดน้ำมันเป็นเงินจูงใจ (incentive) ให้กับพนักงานขับรถที่สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ 2) การแก้ปัญหาต้นทุนการซ่อมบำรุงโดยการนำแนวทางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มาประยุกต์ใช้ โดยการจัดทำใบตรวจสอบ (Check Sheet) ให้พนักงานขับรถตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 3) แก้ปัญหาประสิทธิภาพในการจัดการตารางงาน โดยวิธีการ balance scheduling เพื่อลดจำนวนรถว่างงานและลดการเสียโอกาสในการรับงาน เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังจากการดำเนินงาน ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสามารถลดต้นทุนลงจากเดิม 4.1% อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากเดิม 3.76 กิโลเมตร/ลิตร เพิ่มเป็น 3.92 กิโลเมตร/ลิตร และคิดเป็นเงินสามารถลดต้นทุนได้เฉลี่ย 15,130 บาท/เดือน ทางด้านต้นทุนการซ่อมบำรุงหลังจากที่นำทฤษฎีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเข้ามาประยุกต์ใช้ สามารถปรับลดต้นทุนได้ 31% และคิดเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุง จำนวน 108,111 บาท ในระยะเวลา 5 เดือน ทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพตารางงาน หลังจากแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการ balance scheduling ในการจัดการตารางงาน สามารถลดจำนวนงานที่เสียโอกาสลงได้ 6.2% และสามารถเพิ่มปริมาณงานขึ้นได้ 7.4% ต่อเดือน

 

COST REDUCTION IN CRANE EQUIPPED TRUCK RENTAL BUSINESS

This research is study to reduce transport costs of case study of crane equipped truck rental business. The study of this problem is high transport costs. The main reason was the driving behavior. Causing fuel consumption and inefficiency in management. Affect the business cause a disadvantage because of the high cost. Therefore, this study intends to reduce cost and improve efficiency for operating the solution consists of 3 parts. 1) Reducing the cost of fuel using the incentives factor. Pay rewards to the driver can reduce fuel consumption down. 2) Reducing maintenance costs by the theory preventive maintenance. The drivers check the truck from check sheet before work out to prevent the neglect of maintenance. 3) Optimization to manage scheduling by the theory balance scheduling. To reduce the truck not out work and reduce the lost opportunity to get a job. When compared before and after the operation. Found to reduce fuel costs by 4.1% increase in average fuel consumption rate is 3.92 kilometers per liter from 3.76 kilometers per liter. And accounted for in monetary from the improvement the average monthly of 15,130 baht per month. The reducing maintenance costs by the theory preventive maintenance. Can reduce the cost of 31% and accounted for in monetary from the improvement of 108,111 baht in 5 month. The optimization to manage scheduling. After the solution using the balance scheduling to manage. Can reduce the lost opportunity to get a job to 6.2% and increase by 7.4% per month.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)