การพัฒนาเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบารุงของร้าน True shop โดยบริษัทภายนอก

Authors

  • สุกิจ สวัสดิ์แสงสน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปพน สีหอมชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อนัญญา จินดาวัฒนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Abstract

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) มีร้านค้าที่เรียกว่า True shop ซึ่งเป็นร้านค้าที่รวบรวมทุก สินค้าและบริการที่จำหน่ายและให้บริการอยู่ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยทั้งนี้ทำให้ระบบและ โครงสร้างต่างๆของร้านจึงต้องมีความซับซ้อน และด้วยหน่วยงานที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบเป็นหน่วยงานใหม่ ทำให้การเข้าถึงในการซ่อมบำรุงยังไม่เป็นระบบดีพอต่อความต้องการของร้านค้าที่กล่าวมา ทำให้การจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงมีปัญหาในเรื่องการจัดตารางในการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน และการจัดการในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การซ่อมบำรุงมีการล่าช้าและมีการค้างชาระต่อผู้รับเหมาที่เข้าดำเนินการแก้ไข วัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยในเรื่องนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของงานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างเป็นระบบและให้ได้ตามมาตรฐานในการบริการอีกทั้งยังเป็น การศึกษาการบริหารจัดการในงานซ่อมบำรุงของร้านค้า [5] โดยใช้หลักการทางด้านการจัดการด้านงานวิศวกรรมเข้ามาเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ในการดำเนินการวิจัยปัญหาดังกล่าว ทางผู้ดำเนินการวิจัยใช้เครื่องมือประเภทฐานข้อมูลเพื่อเก็บ ข้อมูลการแจ้งซ่อมของแต่ละร้าน [3] เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณ โดยแบ่งการซ่อมบำรุงออกเป็นประเภทต่างๆ เป็น 5 หมวด โดยแต่ละรายการระบุความสำคัญของงาน และการสถานของการซ่อม พร้อมการชำระเงินผู้รับเหมา และนาข้อมูลออกมาเพื่อวิเคราะห์การซ่อมบำรุง จากการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือประเภทฐานข้อมูลช่วยให้ลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงได้จานวนอย่าง ต่ำ 3 วัน จากเดิมที่ใช้ระบบติดตามด้วยการจดของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ 21 วัน เมื่อนำระบบของฐานข้อมูลเข้ามาจะเป็นตัวตรวจสอบว่ามีงานซ่อมบำรุงรายการใดที่มีการดำเนินการล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันที เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมบำรุง ทั้งนี้ถึงมีระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยการบริหารจัดการในงานซ่อมบำรุง แต่การลดปัญหาในงานซ่อมบำรุงที่ล่าช้าของกรณีนี้ คือควรมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนของการซ่อมบำรุงให้มีอัตรากำลังพลที่เพียงพอต่อจำนวนร้านค้า เนื่องจากร้านค้าต่างๆ มีการแจ้งซ่อมมาจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับ และระบบจะเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินกฃารซ่อมเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการให้บริการ

 

TOOL DEVELOPMENT OF MAINTENANCE FOR TRUE SHOP BY USING OUTSOURCE COMPANY

True Corporation Public Company Limited has retail shops was called "true shop", the retail shops is provided all the goods and services under the brand “true”. In composition of true branding shop have many factors as the complex systems and the infrastructure. By the way the department who has in charge about the maintenance this kind of retail shop is a new one. So made maintenance task is inadequate and not good enough for the retail shops requested as mentioned above. The maintenance’s management has problems in scheduling preventive maintenance, procurement management has been delayed for pay to the contractor after the repaired and fixed in each tasks. The objective research on this subject to be the issue of maintenance is a systematic and standard of service. After analyzed data in database system, it could be reducing the duration of the maintenance, at least three days. From the old tracking system with the officer who is on duty using the period at least 21 days. So using the database system to verify and check the data which one of maintenance task has been delay. The officer can take corrective action immediately for shorten the time to perform maintenance.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)