การบริหารจัดการมาตรการศักยภาพของการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

Authors

  • วิศทิกร นิ่มนวล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปพน สีหอมชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อนัญญา จินดาวัฒนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Abstract

การศึกษานี้นำเสนอการบริหารจัดการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก จากการรวบรวมมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว และเกิดผล ประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มาจัดลำดับมาตรการที่ควรดำเนินการก่อนหลัง หรือ มาตรการที่นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย การเริ่มที่จะปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเอง และ กรณีตัวอย่างของสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูงโดยการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ ประหยัดพลังงานกินกระแสไฟฟ้าน้อยลงรวมไปถึงการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ทำงานเต็ม ประสิทธิภาพ โดยจะเลือกศึกษาในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหาร จำนวน 240 แห่ง ซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานมากที่สุดในประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม คือประมาณ 51,963.27566 toe/ปี คิดเป็นมูลค่าเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 83,421,250.71 บาท/ปี ใช้เงินลงทุน ทั้งสิ้น 36,579,866.82 บาท

 

MANAGEMENT OF POTENTIAL ENERGY CONSERVATION MEASURES IN SMALL AND MEDIUM INDUSTRIAL

This article provides energy management conservation measures in small and medium industries. The collection will make energy conservation measures that have been operating and concrete results have been saved since 2548. The sequence of measures that should be the first post. Or measures used widely popular. Operations will start at their own energy conservation. And the case of the establishment of highly successful. The study will select the type of plant food industry, the number 240, which is the amount of power in most types of industrial facilities is estimated 51,963.27566 toe / year, valued at an estimated savings. 83,421,250.71 Baht/year. The total investment. 36,579,866.82 Baht.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)