การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะครั่ง

Authors

  • วีรเดช เกตุมรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง/สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • พงศกร สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง/สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

Keywords:

การออกแบบ, พัฒนา, เครื่องกะเทาะครั่ง, Design, development, shellac cleave machine

Abstract

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะครั่งสำหรับใช้เป็น เครื่องช่วยในการแยกครั่งของเกษตรกร การดำเนินงานเริ่มจากทำการศึกษาและสรุปปัญหาจาก เครื่องต้นแบบ การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะครั่ง การหาประสิทธิภาพเครื่องกะเทาะครั่ง และสรุปผลการวิจัย เครื่องที่ออกแบบและพัฒนามีลักษณะแนวตั้งขนาดความกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว 120 เซนติเมตรและความสูง 150 เซนติเมตร โดยใช้หลักการบดวัสดุด้วยลูกกลิ้งจำนวน 3 ตัว ซึ่งใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 1/3 HP สรุปผลการวิจัยได้ว่าประสิทธิภาพ ของการกะเทาะครั่งด้วยเครื่องที่พัฒนาใช้เวลา 11.25 นาที ผลผลิตที่ได้ 1.72 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับการกะเทาะครั่งด้วยเครื่องต้นแบบใช้เวลา 10 นาที ผลผลิตที่ได้ 0.50 กิโลกรัม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.22 กิโลกรัม ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 70.93 %

 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF LAC CRACKING MACHINE

The objective of this research project was to design and develop a lac cracking machine to be used to help farmers separate lac from tree branches. The researcher began the research by studying a prototype machine and determining its flaws. After that, a lac cracking machine was designed and built. Its efficiency was then analyzed and the research findings were concluded. The machine designed and developed by the researcher is 100 cm wide, 120 cm long and 150 cm high. The researcher adopted the principle of grinding mechanics using 3 rollers, which were powered by a 1/3 HP alternating current motor. Regarding the efficiency of the lac cracking machine, the machine developed by the researcher took 11.25 minutes to separate 1.72 kilograms of lac, whereas the prototype machine took 10 minutes for 0.50 kilograms. Production was found to have increased by 1.22 kilograms and the machine efficiency by 70.93 %.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)