การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้แนวคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา: โรงงานผลิตปั๊มน้ำรถยนต์

Authors

  • ปฐมพงษ์ หอมศรี JK Consultant Group
  • จักรพรรณ คงธนะ JK Consultant Group

Keywords:

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean System), เวลานำในกระบวนการผลิต, เวลาที่สามารถใช้ในการผลิตชิ้นงานเมื่อเทียบกับความต้องการของลูกค้า, แผนภูมิสมดุลของปริมาณงาน, Lean System, Lead Time, Takt Time, Yamazumi Chart

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะนำแนวคิดของการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนเข้าไป ปรับปรุงกระบวนการผลิตคลัทช์ โดยมุ่งกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดเวลานำในการส่งมอบให้กับลูกค้า ลดจำนวนพนักงาน ลดพื้นที่และวัสดุ คงคลังในกระบวนการผลิต ได้แก่ งานมาตรฐาน (Standard Work) ศึกษาลำดับการทำงานเพื่อ ปรับปรุงวิธีการทำงาน จัดสมดุลสายการผลิตให้น้อยกว่า Takt time เพื่อกำจัดสาเหตุแห่งความสูญ เปล่า นอกจากนี้ยังปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้สามารถควบคุมด้วยสายตา ผลจากการประยุกต์ใช้ ระบบการผลิตแบบลีนพบว่า ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.44 เวลานำในการส่งมอบชิ้นส่วนให้ลูกค้าลดลงร้อยละ 16.82 พื้นที่ในการจัดเก็บชิ้นส่วนลดลงร้อยละ 11.43 และวัสดุ คงคลังในกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 16.83 ลดพื้นที่ในการทำงานลง 4 ตารางเมตรหรือร้อยละ 11.43 และพนักงานในกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 11.11 รวมแล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงานตัวอย่างเป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 40,271,196.80 บาทต่อปี

 

LEAN PRODUCTION EFFICIENCY INCREASING: A CASE STUDY OF WATER PUMP MANUFACTURING FACTORY

The main objective of this research is to apply the concept of Lean Production Systems to improve the process by eliminating wastes in the manufacturing process and increasing production efficiency, reducing delivery lead time to customer, reducing work space and work-in-process by using Lean Production System’s tool. This also includes Standard Work study of sequence and step job for improving work method, Production Line Balancing to reduce current cycle time to be less than Takt time and to eliminate wastes. In addition, improved working area was made to be visually controllable. These result in reduction of cycle time of the water pump process by 5.53%, increasing the efficiency of production line up to 67.44 % and reducing number of operators by 11.11%, reducing the finished goods stock and reducing the quantity of work-in-process by 16.83%, Components and finished goods storage space is saved by up to 4 square meters or 11.43% and production lead time could be reduced by 16.82% with overall cost saving of Factory amounting to approximately 40,271,196.80 Baht per year.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)