การศึกษาประเมินความแข็งแรงและอายุการใช้งาน ของถนนลาดยางภายหลังก่อสร้าง

Authors

  • อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
  • ธนกฤต เผือกทอง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

Keywords:

เครื่องมือ Falling Weight Deflectometer, โครงสร้างถนนลาดยาง, ค่าการแอ่นตัว, อายุการใช้งาน, Falling Weight Deflectometer, asphalt pavement, deflection, service life

Abstract

ปัจจุบันกรมทางหลวงได้นำเครื่องมือ Falling Weight Deflectometer (FWD) มาใช้ในงาน บำรุงรักษาถนน ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบและประเมินสภาพถนนลาดยางที่ผ่านการใช้งาน มาแล้ว เพื่อการบูรณะและปรับปรุงโครงสร้างถนน บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาประเมินความ แข็งแรงและอายุการใช้งานของถนนลาดยางภายหลังก่อสร้างด้วยเครื่องมือ FWD เพื่อเป็นตัวชี้วัด คุณภาพงานก่อสร้างถนนลาดยาง เป็นแนวทางพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบโครงสร้าง ถนนลาดยางภายใต้สภาพการใช้งานจริง และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้เครื่องมือ FWD สำหรับงานก่อสร้าง ข้อมูลที่ได้จากผลการทดสอบและประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง ถนนลาดยาง สามารถแสดงด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการแอ่นตัวเฉลี่ย (Average Deflection) กับอายุการใช้งาน และสามารถเขียนในรูปของสมการความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยมีค่าคงที่ \inline \alpha และ \inline \beta แทนตัวชี้วัดอัตราการเสื่อมสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างถนนลาดยางภายหลังก่อสร้าง และตัวชี้วัดความแข็งแรงของโครงสร้างถนนลาดยางก่อนเปิดให้บริการ ตามลำดับ ดังนั้นผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการประเมินความแข็งแรงและ อายุการใช้งานของถนนลาดยางภายหลังก่อสร้างได้

 

ASSESSMENT OF STRUCTURAL INTEGRITY AND SERVICE LIFE OF ASPHALT PAVEMENT AFTER CONSTRUCTION

Thailand Department of Highways currently adopts the Falling Weight Deflectometer (FWD) for highway maintenance e.g. the long-term performance evaluation for pavement rehabilitation. This paper presents the structural integrity and service life assessment for asphalt pavement after construction by using the FWD as a quality indicator for highway construction, a guide for selection of pavement structure under the actual service condition as well as an alternative tool for highway construction. The FWD data collected from the asphalt pavement assessment were presented as the relationship between average deflection and service life. A linear equation was proposed along with the fitting parameters \inline \alpha and \inline \beta which respectively indicated the deterioration rate and the structural integrity of asphalt pavement after construction. The results from this study can be therefore applied for the structural integrity and service life assessment for asphalt pavement after construction.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)