การบริหารคุณภาพโดยรวมกับการดำเนินกิจกรรมระบบผลิตภัณฑ์บริการ

Authors

  • สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

การบริหารคุณภาพโดยรวม, ระบบผลิตภัณฑ์บริการ, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, Total Quality Management (TQM), Product Service Systems, Sustainability

Abstract

เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริหารคุณภาพโดยรวมได้ถูกนำไปประยุกต์กับอุตสาหกรรมการผลิตและ อุตสาหกรรมการบริการอย่างกว้างขวาง แต่ด้วยเหตุผลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุตสาหกรรมการ ผลิตจึงได้นำ “ระบบผลิตภัณฑ์บริการ” มาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันกับผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าด้วย ต้นทุนต่ำ ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาในเบื้องต้นว่าการบริหารคุณภาพ โดยรวมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในระบบผลิตภัณฑ์บริการหรือไม่ ด้วยการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมและระบบผลิตภัณฑ์บริการ แล้วเปรียบเทียบว่ามีเนื้อหาเป็นไป ในแนวทางเดียวกันหรือไม่ ผลการศึกษาปรากฏว่า เนื้อหาโดยส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กับการบริหารคุณภาพโดยรวม ผลที่ได้จากบทความนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการประยุกต์การ บริหารคุณภาพโดยรวมเป็นปรัชญาในการบริหารกลยุทธ์ระบบผลิตภัณฑ์บริการได้ในอนาคต

 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND PRODUCT SERVICE SYSTEM ACTIVITIES

It is well known that Total Quality Management (TQM) has been applied to manufacturing industry and service industry. But for reasons of sustainability, the manufacturing industry has brought "Product Service Systems" as a strategy to compete with low cost competitors. Therefore, this article is aimed at a preliminary study whether the TQM supports Product Service Systems activities, with a review of literature related to TQM and Product Service Systems then compare the various focus area that the contents are the same approach with TQM or not. It appears that most of the contents are the same approach with TQM. The results of this study may be a starting point for the application of TQM as a strategic management of Product Service Systems in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)