การศึกษาความเป็นฉนวนกันความร้อนของแผ่นคอนกรีตผสมฝุ่นผง จากกากของเหลือในกระบวนการขึ้นรูปถังไฟเบอร์กลาส

Authors

  • ธรรมมา เจียรธราวานิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Keywords:

ฉนวนความร้อน, แผ่นคอนกรีต, ถังไฟเบอร์กลาส, thermal insulation, concrete mixed, fiberglass tank

Abstract

งานวิจัยนี้ได้นำเศษฝุ่นผงที่ได้จากการเจียระไนผิวถังบำบัดน้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในงานวัสดุ ก่อสร้าง โดยผสมทดแทนปริมาณซีเมนต์ในการทำคอนกรีตบล็อก การศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือการต้านทานความร้อน การทดสอบแรงอัด และค่าการการดูดความชื้น โดยเปรียบเทียบ ระหว่างคอนกรีตบล็อกทั่วไปกับคอนกรีตบล็อกที่ทดแทนปูนซีเมนต์ด้วยฝุ่นผงของเศษไฟเบอร์ กลาสและเกลือ ในการทดสอบนี้ใช้อัตราส่วนผสมคือ ปูน:ทราย:หิน:น้ำเท่ากับ 1:1:4:1 โดยน้ำหนัก และแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยไฟเบอร์กลาสร้อยละ 5, 10, 15 โดยน้ำหนักและแทนที่เกลือร้อยละ 5, 10, 15 ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ ผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตบล็อกผสมผงไฟเบอร์กลาสร้อยละ 15 มีค่า สัมประสิทธิ์การต้านทานความร้อนอยู่ที่ 0.33 ซึ่งดีกว่าส่วนผสมอัตราอื่นและค่าต้านทานความร้อน แปรผันตามมวลของผงไฟเบอร์กลาส โดยที่เกลือปริมาณร้อยละ 10 ของปูนซีเมนต์มีค่าสัมประสิทธิ์ การต้านทานความร้อนที่ดีที่สุดอยู่ที่ 0.63 และเกลือมีการดูดซึมของน้ำได้ดีที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 9.13 ผลการทดสอบแรงอัดพบว่าคอนกรีตบล็อกผสมเกลือร้อยละ 15 มีค่าเฉลี่ยของกำลังอัด 11.6 เมกะ ปาสคาล ซึ่งมีค่าแรงอัดสูงสุดและมีค่าแรงอัดที่มากกว่าคอนกรีตบล็อกมาตรฐานทั่วไป ค่าแรงอัดมี ค่าแปรผันตามมวลของเกลือ แต่ไฟเบอร์กลาสมีค่าแรงอัดแปรผกผันตามมวลของผงไฟเบอร์กลาส จากการคำนวณพบว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไปมีต้นทุนวัตถุดิบ 3.122 บาท/ก้อน คอนกรีตบล็อกผสมไฟเบอร์กลาสร้อยละ 15 มีต้นทุนวัตถุดิบ 2.744 บาท/ก้อน คอนกรีตบล็อกผสมเกลือร้อยละ 15 มี ต้นทุนวัตถุดิบ 3.138 บาท/ก้อน

 

THE STUDY OF THE THERMAL INSULATION OF CONCRETE MIXED WITH DUST FROM THE WASTE OF FORMING A FIBERGLASS TANK

In this study, the dust from the surface polishing of the septic tank was reused in construction materials as a substitute for some cement used in making concrete blocks. The study consists of three cases: heat resistance, pressure test according to BS 1610 Par1: 1992 Standard, and moisture absorption value between regular concrete blocks and concrete blocks made from fiberglass dust and salt. The composition of typical concrete blocks of cement, sand, gravel, and water by weight is 1, 1, 4, and 1, respectively. Concrete blocks with 5%, 10%, and 15% of fiberglass and 5%, 10%, and 15% of salt. Results show that concrete blocks with 15% fiberglass has slope of the heat is localized at 0.33. Better heat resistance than other proportions and that heat resistance varies with the quantity of fiberglass. Salt has lower heat resistance and the best percentage of salt in heat resistance is 10% of cement has the slope of the localized heating of the best is 0.63. Salt has absorbed water best at 9.13 percent. Pressure test results show that concrete blocks with 15% salt has the average stree of 11.6 MPa which is the highest pressure and is higher than standard concrete blocks. The pressure value varies with the quantity of salt and the pressure of fiberglass varies with the quantity of fiberglass.The calculations of cost per unit shows that typical concrete blocks have the product cost of 3.122 Baht/block. Concrete blocks fiberglass 15% has the product cost of 2.744 Baht/block. Concrete blocks salt 15% has the product cost of 3.138 Baht/block.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)