เสถียรภาพต่อการกัดเซาะภายในโครงสร้างมวลดิน : หัวข้อแนะนำให้เพิ่มในตำราวิชาปฐพีกลศาสตร์

Authors

  • อติเทพ ศรีคงศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

การไหลซึม, การกัดเซาะ, การกรอง, ความลาดชันทางชลศาสตร์,

Abstract

บทความนี้กล่าวถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะภายในโครงสร้างมวลดินเนื่องจากอิทธิพลการไหลซึมของน้ำผ่านการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อธิบายแนวคิดพื้นฐานในพัฒนาวิธีการประเมินเสถียรภาพต่อการกัดเซาะภายในโครงสร้างมวลดินด้วยการพิจารณาจากการกระจายขนาดเม็ดดิน ลำดับความก้าวหน้าและประเด็นปัญหาที่นักวิจัยพยายามค้นคว้าทดลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ด้วยหลักทางกลศาสตร์ เสนอแนะหลักการวิเคราะห์ทางทฤษฎีที่ควรกล่าวถึงในตำราวิชาปฐพีกลศาสตร์รวมถึงข้อแนะนำสำหรับแนวทางการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)