การปรับปรุงความแข็งแรงเหล็กข้ออ้อยโดยกระบวนการเทมป์คอร์

Authors

  • ชานนท์ มูลวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • สำเริง เนตรภู่ บริษัท เอส.เอช.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Keywords:

กระบวนการเทมป์คอร์, ความแข็งแรงดึง, ความแข็งแรงดึงที่จุดคราก, tempcore, deformed bars, tensile strength, yield strength

Abstract

กระบวนการเทมป์คอร์เป็นกระบวนการชุบแข็งที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับเหล็กข้ออ้อย ในการวิจัยครั้งนี้ เหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในการทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร (DB 12) ชั้นคุณภาพ SD 30 ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก. 24–2548 ผลการทดสอบ เหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกระบวนการเทมป์คอร์มีความแข็งแรงเฉลี่ย 633 MPa ความแข็งแรงที่จุดคราก (yield strength) เฉลี่ย 572 MPa และมีความเหนียวเฉลี่ย (%EL) 19 % ตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 24 - 2548 กำหนดให้เหล็กชั้นคุณภาพ SD 30 มีความแข็งแรงสูงสุด 480 MPa ความแข็งแรงที่จุดคราก 295 MPa และ มีความเหนียว 17 % จะเห็นว่าเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกระบวนการเทมป์คอร์ มีความแข็งแรง ความแข็งแรงที่จุดคราก และความเหนียวสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มอก.


Strength Improvement for Deformed Bar by Tempcore Process 

Tempcore process is a hardening process that increases strength for the deformed bars. In this research, the deformed bars used in the testing had a diameter of 12 mm (DB12), the quality level SD 30 according to the Thai Industrial Standards: TIS 24-2548. The testing results showed that the deformed bars had the average tensile strength of 633 MPa, the average yield strength of 572 MPa, and the average ductility (%El) 19 %. The standard criteria TIS 24-2548 specifies the quality of the SD 30 deformed bar at highest tensile strength of 480 MPa, the yield strength of 295 MPa and the ductility 17 %. It can be seen that the deformed bar had passed through the tempcore process in order that the tensile strength, the yield strength and the ductility were superior to the TIS standards.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)