การศึกษาเทคโนโลยีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมาใช้ลดปริมาณของสีที่เหลือหลังการพ่นและสีทิ้งจากการล้างปั๊มสี

Authors

  • เวทิต วรรณโกวิท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปพน สีหอมชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อนัญญา จินดาวัฒนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Abstract

บทความนี้ได้ทำการศึกษาปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นของสีหลังการพ่นสี และจากการล้างปั๊มสีสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ ของ บริษัท อุดมชัยเพ้นท์ จำกัด โดยการเน้นศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสำหรับการนำเอาเครื่องผสมสีอัตโนมัติมาใช้ ผลจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าจะสามารถลดต้นทุน และลดปริมาณของสีที่เหลือหลังการพ่นและสีทิ้งจากการล้างปั๊มสีจากเดิมลดลงกว่า 80% สามารถลดวัตถุดิบทางตรงได้ 11.48 บาท / คัน คิดเป็น 7.97 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลาคุ้มทุนจากการลงทุนอยู่ที่ 17 เดือน และยังสามารถยกระดับคุณภาพในการผสมสีให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการผสมสี แล้วยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการทำลายกากสีที่ทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วย


The combination of technology and automation to reduce the amount remaining after the application of paint and paint it the color of the wash pump

This paper has examined the problem of the loss of color after spraying of the paint and the color of the wash pump for auto parts, the case study is at the Udomchai Painting co.th. The focusing is on to study the feasibility of an investment for the introduction of automatic color mixer used. Results of the study, to reduce costs and reduce the amount of spray paint and leave behind the rest of the wash pump is lower than 80% of the results of the study can be seen that the raw materials can’t be accounted for 7.97 percent of 11.48 baht per car. And the duration of the investment cost is 17 a month and can also enhance the quality of mixing colors to match the standard color combinations. It can also reduce the cost of the destruction of the waste that causes pollution to the environment.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)