การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสูง กรณีศึกษา: ระบบปรับอากาศโรงแรมโนโวเทล แพลตินั่ม กรุงเทพ

Authors

  • พจน์ชววัฒน์ เลาะเลิศสุข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปพน สีหอมชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อนัญญา จินดาวัฒนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Abstract

บทความนี้ได้ทำการศึกษาปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงมากเกินไปในส่วนของระบบปรับอากาศ ซึ่งจากการสำรวจตรวจสอบความสูญเปล่าของระบบในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ในอาคารโรงแรมโนโวเทลแพลทินั่ม กรุงเทพ โดยเน้นไปที่ระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) และมอเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด และเมื่อได้ทำการสำรวจตรวจวัดในส่วนของเครื่องจักรและการควบคุมพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์พบว่ามีการควบคุมดูแลระบบทำความเย็นและปรับอากาศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าสูงและใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จากการใช้วิธีจัดการวางแผนการบำรุงรักษาและการจัดการด้านตารางการเปิด - ปิดระบบทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประเมินผลเปรียบเทียบผลจากการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นและมอเตอร์ก่อนที่จะทำการปรับปรุงกับหลังทำการปรับปรุงพบว่าค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 8 % 

 

Electrical Energy Reduction for High Rise Building Case Study: The Air conditioning System of Novotel

This paper has examined the problem of power consumption, which is too high in the air conditioning systems. It is found the futility of the system to electric power caused by the air conditioning systems. The case study is at the Novotel Bangkok Platinum Hotel. The focusing is on the system cooler (Water chiller) and the motor, which are the most electrical energy. The survey, measurement and control data are to be analyzed and then found to have more control of refrigeration and air conditioning systems are enough inefficiency. So these are to cause high energy consumption because of the equipment is not fully effective. Management of schedules and maintenance of schedules are applied by turn on-off the cooling system for maximum performance. Comparative evaluation results for maximum performance. Comparative evaluation results of water coolers and motor control before the update and after updating the electrical charge down about 8%.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)