การปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตซอสและน้ำจิ้มไก่ขนาดกลางและขนาดย่อย

Authors

  • ปฐมพงษ์ หอมศรี วิศวกรอาวุโส บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
  • จักรพรรณ คงธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท JK Consultant Group จำกัด

Keywords:

ห่วงโซ่อุปทาน, ความสูญเปล่า 7 ประการ, การจัดการสินค้าคงคลัง, Supply Chain, 7 Wastes, Inventory Management

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของโรงงานผลิตซอสและน้ำจิ้มไก่ โดยใช้หลักการของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเชื่อมโยงการทำงานและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือความสูญเปล่า 7 ประการในการวิเคราะห์เพื่อจำแนกความสูญเปล่า ผลของการดำเนินงานวิจัยสามารถลดเวลาในการทำงานของแต่ละกระบวนการได้ดังนี้ 1) การวางแผนและสั่งซื้อวัตถุดิบสามารถลดเวลาในการทำงานลง ร้อยละ 66.67 2) การลดการถือครองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ โดยการสั่งซื้อพ่วงระหว่างวัตถุดิบด้วยกันและลดระดับของสินค้าคงคลังลง ผลที่ได้สามารถลดการถือครองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ลง ร้อยละ 44.96 3) ปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อลดเวลาในการเตรียมและเคลื่อนย้ายโดยการปรับปรุงการจัดทำ Layout และระบบ Location Code ใหม่ การประยุกต์การเคลื่อนไหวและเวลาและปรับปรุงพื้นที่การจัดวางวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีการจัดวางห่างไกลกันและมีการปะปนกัน ทำให้เกิดความสูญเปล่าเกิดขึ้นจากการเตรียมวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทั้งเวลาและระยะทาง ผลที่ได้สามารถลดเวลาลง ร้อยละ 47.76 และลดระยะทางลง ร้อยละ 74.61 รวมแล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงานตัวอย่างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,148,217.08 บาทต่อปี


INDUSTRIAL SUPPLY CHAIN IMPROVEMENT: A CASE STUDY OF SAUCE AND CHICKEN SAUCE OF SMALL MEDIUM ENTERPRISE (SME)

The main objective of this research is to apply industrial supply chain improvement in a case study of sauce and chicken sauce of small medium enterprise (SME) for apply method and reduce waste in process. Beside apply tooling 7 waste analyze separate waste the result can reduce process time in follow process as 1.) Raw material planning and purchasing can reducing time by 66.67% 2.) Reducing raw material and packaging by using joint replenishment of purchasing between same materials and it can reduce stock level with effect by holding time of material can reduce by 44.96% and 3.) Improvement layout and location code in warehouse, apply motion and time, Improvement raw material and packaging material mixing and far away it will found waste while prepare material and packaging result can reducing the operation time by 47.76%, reducing the distance by 74.61% with overall cost saving of factory amounting to approximately 4,148,217.08 baht per year.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)