การศึกษาแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมอเตอร์ กรณีศึกษา: บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

Authors

  • นพรัตน์ คุ้มมณี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปพน สีหอมชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อนัญญา จินดาวัฒนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

ผลิตภัณฑ์ใหม่, กลยุทธ์ทางการตลาด, มอเตอร์, การจัดการผลิตภัณฑ์, New Products, Strategic Marketing, Motor, Products Management

Abstract

ในบทความนี้ได้ทำการศึกษาแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมอเตอร์ กรณีศึกษา บริษัท ตัวอย่าง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมอเตอร์ และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสินค้ามอเตอร์ยี่ห้อ Sanyo Denki จาก 6 % เป็น 10% ในการวิจัยจะทำการวัดผลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือพนักงานแผนกจัดซื้อและวิศวกรออกแบบของบริษัทที่สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมในแถบกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 120 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมพื้นฐานในการเลือกซื้อเซอร์โวมอเตอร์ และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเซอร์โวมอเตอร์ โดยใช้สถิติของ Kruskal - Wallis Test เพื่อศึกษาว่าคนส่วนใหญ่เลือกซื้อเซอร์โวมอเตอร์จากปัจจัยใดมากที่สุด และเนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพตัวแปรเป็นมาตรวัดแบบเรียงลำดับเพราะฉะนั้นต้องใช้ Nonparametric ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผลออกมาสรุปว่าแตกต่างกัน (P = 0.000 < 0.05) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ การโฆษณาตามสื่อต่างๆ การทดสอบคุณภาพสินค้าก่อนซื้อและราคาของมอเตอร์ ตามลำดับ ต่อมาได้ทำการวิเคราะห์สถานการทางกลยุทธ์ SWOT Analysis และวางกลยุทธ์ทางการตลาด 8P's เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัจจัยในการตัดสินใจของลูกค้า เพื่อผลักดันยอดขายเซอร์โวมอเตอร์ยี่ห้อ Sanyo Denki ซึ่งผลการดำเนินงานตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากเดิม 6% เป็น 9.6% ของตลาดเซอร์โวมอเตอร์ในประเทศไทย จากปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ เราได้นำมาปรับใช้กับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเร่งให้ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดมอเตอร์ในช่วงเริ่มต้น (Introduction) ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น และทำให้เราทราบถึงแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทอื่นๆ เข้าสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น


Approach Management of New Products into the Motor Market Case Study: Example Co., Ltd.

This research has examined to be the guideline how to conducts new products into motor market in case study of Example company. The objectives are to be guideline how to conducts new products into motor market and increase the market share of Sanyo  Denki products from 6% to 10%.The research will do both of measurement in Quality manner and the Quantity. The sample is used in this research included purchasing officer and engineering design of the company, which built automatic machine in Industries Bangkok and the perimeter area. The sampling is randomized from 120 persons. The tool apply in this research included of the questionnaire about general data, the questionnaire about behavior base  to select Servo-Motor and the questionnaire about the factor that affects the making decision to buy Servo-Motor. The statistics of Kruskal-Wallis Test is applied for studying that majority person chooses to buy Servo-Motor from the most which factor. Because of the data is Qualitative Method Measurement uses to be sort, therefore must use Nonparametric analyze, which the result come out different (P = 0.000 < 0.05). Statistics Implication way that 0.05 level, which is the most 3 first factor to making a decision chosen to buy products as following: an advertisement, quality goods test before buy and price of Servo Motor respectively. Moreover, the SWOT Analysis and 8P’s strategy are applied for finding the way to be consistent with the factor in the making a decision of customers as drive the sales volume of Sanyo Denki. The overall operation through 10 last month, increase the Servo Motor market share originally, in Thailand rising from 6% to 9.6%. Therefore, those factors are affected by making a decision buys new products. We have applied with marketing strategy for expedite new products reaches to the market during Introduction of life products cycle fast up. Moreover, it can make we know about how to manage new trend of products reaches to the market fast up and increasingly.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)