การลดปริมาณการใช้แก็ส LPG กรณีศึกษาบริษัทตัวอย่าง

Authors

  • จตุรงค์ ธนู หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศักดิ์ชาย รักการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปพน สีหอมชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อนัญญา จินดาวัฒนะ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

การลดต้นทุนพลังงาน, การใช้พลังงานหมุนเวียน, แก๊ส LPG, Energy Cost Reduction, Reusable Energy, LPG Gas

Abstract

ในบทความนี้ได้ทำการศึกษาแนวทางการจัดการในขั้นตอนการลดปริมาณการใช้แก๊ส LPG กรณีศึกษา บริษัทตัวอย่างโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพลังงานความร้อนที่สูญเปล่าและลดค่าใช้จ่ายจากการใช้แก๊ส LPG ลง 10 % กระบวนการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กระบวนการกวนไส้ขนมปังและกระบวนการลวกไส้กรอก ดำเนินการลดการสูญเสียพลังงานแก๊ส LPG โดยการนำพลังงานความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากหม้อกวนไส้ขนมปังกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดการสูญเสียพลังงานไอร้อนโดยเปล่าประโยชน์ ในหลักการทั่วไปของการนำพลังงานที่สูญเสียกลับมาใช้ใหม่นั้น มีหลากหลายวิธีที่เป็นแนวทางในการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในหลายส่วนของอุตสาหกรรมและสามารถนำพลังงานเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบผลิต เช่น การอุ่นอากาศ, การอุ่นน้ำร้อน หรือ การต้มน้ำต่างๆ ได้ โดยผ่านอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ซึ่งจะทำให้การใช้เครื่องจักรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานลักษณะของการนำพลังงานทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยทั่วไปแล้วนั้น สามารถแยกลักษณะของการนำพลังงานสูญเสียกลับมาใช้ใหม่ ต่อมาได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้กลยุทธ์แผนภูมิก้างปลา Fishbone Diagram หาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมกับนำสาเหตุนั้นมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 1) จัดทำฝาปิดกระทะ 2) OJT (On The job Training) พนักงานให้ทำการนำไส้กรอกลวกทันทีเมื่อน้ำเดือด 3) OJT พนักงานในการปิดแก๊สทันทีเมื่อไม่มีการผลิต 4) จัดทำอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยทั้ง 4 มาตรการนี้ เพื่อลดการใช้แก๊สในการทำอุณหภูมิน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดปริมาณการใช้แก๊ส LPG หลังจากใช้ 4 มาตรการนี้จะสามารถลด 64,402 บาท/เดือน


Reducing of Gas LPG consume: Case Study of Sample Company

This paper has examined is management of procedure for reducing LPG gas consumes in case study of Simple Company. The objectives are to study of waste heating and cost reduction 10%. This studies in bread mixed and hotdog burning process. By using the heat energy that is neglected from bread mixed pod to reuse new heat energy for hotdog burning. Moreover, fishbone diagram is used to analyze actually cause for wasting heat energy.  The results are following: 1) Using pot cover 2) On the job training employer for burning hotdog immediately when is boils water. 3) On the job training employer for closing immediately when is no production. 4) Using heat exchanger. After using 4 aspects will be save 64,402 Baht/Month.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)