จลนพลศาสตร์อุณหภูมิอบแห้งของปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูง

Authors

  • ธีรเดช ชีวนันทชัย สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

ฟลูอิไดเซชัน, ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูง, อบแห้ง, Fluidization, Granular Organic Fertilizer, Drying

Abstract

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในภาคเกษตรกรรมมากขึ้น จึงได้มีการผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นจากเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม โดยในส่วนอุตสาหกรรมหนังสัตว์จะมีเศษหนังวัวเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งเศษหนังสัตว์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีสามารถนำกลับมาแปรรูปเพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารที่สำคัญให้แก่พืชได้ ในการผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูงจะมีส่วนผสมดังนี้ เศษหนังสัตว์ป่น กระดูกสัตว์ป่น มูลสัตว์ และขี้เถ้าไม้ ผสมหมักรวมกันโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเปลี่ยนจากอินทรียวัตถุสลายให้เป็นอนินทรียวัตถุซึ่งเป็นธาตุอาหารที่มีคุณภาพสูงที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้ กระบวนการแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถทำได้โดยนำปุ๋ยอินทรีย์มาอัดให้เป็นเม็ดและนำมาอบแห้งด้วยความร้อน ให้เหลือความชื้นประมาณร้อยละ 10 มูลฐานแห้ง ซึ่งกระบวนการอบแห้งด้วยอากาศร้อนแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized Bed) ที่อุณหภูมิ 70 oC และ100 oC โดยที่ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่างๆ กับปุ๋ยเม็ดก่อนอบแห้ง และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารในรูป ธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ในรูปฟอสเฟตเพนทอกไซด์ (Phosphoruspentoxide, P2O5) และในรูปธาตุโพแทสเซียมออกไซด์ (Potassiumoxide, K2O) โดยการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 100 oC จะสามารถลดความชื้นของปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูงได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอันสั้น อุณหภูมิที่ใช้อบแห้งไม่ส่งผลต่อคุณภาพทางด้านธาตุอาหารของพืชที่พืชนำไปใช้ได้ของปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูงได้เป็นอย่างที่น่าพอใจ

 

EFFECT OF DRYING TEMPERATURE KINETIC OF HIGH QUALITY GRANULAR ORGANIC FERTILIZER

Currently, Thailand has been promoting the use of organic fertilizers in agriculture. High quality organic fertilizer from waste of leather industry was produced. Leather shaving with non-chemical process was recycled for converting to nutrients of the plants. Mixture of organic granular fertilizer was leather shaving, bone, dung and wood ashes. Raw material of organic fertilizer is fermented by microorganisms to accelerate the degradation becomes an inorganic material which is permeable to nutrients that plants can use to grow. It was value-added of organic fertilizer by pellets and heat dried process. There was hot air at 70 oC and 100 oC in the drying process of fluidized bed. The final moisture content of granular organic fertilizer was 10% d.b. To compare the various properties of granular organic fertilizer before and after drying, the loss of nutrients in the form of Total Nitrogen (N), Phosphoruspentoxide (P2O5) and Potassiumoxide (K2O) was investigated. It was found that the drying of fluidization technique at 100 oC was reduced moisture content of granular organic fertilizer rapidly. Moreover, this drying temperature did not affect to quality of nutrient for the plants.

Effect of Drying Temperature kinetic of High Quality Granular Organic Fertilizer

��า�a� �� +��สดุเหลือใช้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม โดยในส่วนอุตสาหกรรมหนังสัตว์จะมีเศษหนังวัวเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งเศษหนังสัตว์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีสามารถนำกลับมาแปรรูปเพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารที่สำคัญให้แก่พืชได้ ในการผลิตปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูงจะมีส่วนผสมดังนี้ เศษหนังสัตว์ป่น กระดูกสัตว์ป่น มูลสัตว์ และขี้เถ้าไม้ ผสมหมักรวมกันโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเปลี่ยนจากอินทรียวัตถุสลายให้เป็นอนินทรียวัตถุซึ่งเป็นธาตุอาหารที่มีคุณภาพสูงที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้ กระบวนการแปรรูปปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถทำได้โดยนำปุ๋ยอินทรีย์มาอัดให้เป็นเม็ดและนำมาอบแห้งด้วยความร้อน ให้เหลือความชื้นประมาณร้อยละ 10 มูลฐานแห้ง ซึ่งกระบวนการอบแห้งด้วยอากาศร้อนแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized Bed) ที่อุณหภูมิ 70 oC และ100 oC โดยที่ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่างๆ กับปุ๋ยเม็ดก่อนอบแห้ง และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารในรูป ธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ในรูปฟอสเฟตเพนทอกไซด์ (Phosphoruspentoxide, P2O5) และในรูปธาตุโพแทสเซียมออกไซด์ (Potassiumoxide, K2O) โดยการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่อุณหภูมิ 100 oC จะสามารถลดความชื้นของปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูงได้รวดเร็วและใช้ระยะเวลาอันสั้น อุณหภูมิที่ใช้อบแห้งไม่ส่งผลต่อคุณภาพทางด้านธาตุอาหารของพืชที่พืชนำไปใช้ได้ของปุ๋ยเม็ดอินทรีย์คุณภาพสูงได้เป็นอย่างที่น่าพอใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)