พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยาน

Authors

  • ธรรมมา เจียรธราวานิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • สุวิมล เจียรธราวานิช ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Keywords:

พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ, ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร, ความเชื่อมั่นภายในตนเอง, การควบคุมอารมณ์, ความตระหนักต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ, Protective Behaviors Against Accident, Knowledge About Traffic Law, Internal Locus of Control, Emotional Control, Awareness of Protective Behaviors

Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ความเชื่อมั่นภายในตนเอง การควบคุมอารมณ์ ความตระหนักต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ และพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยาน ในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ความเชื่อมั่นภายในตนเอง การควบคุมอารมณ์ ความตระหนักต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยาน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้จักรยานในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 399 คน เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติพื้นฐานและความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลำดับความสำคัญของการนำเข้าสมการ โดยสรุปผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ความเชื่อมั่นภายในตนเอง การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยานของผู้ใช้จักรยานในเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความตระหนักต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยาน อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยาน จำแนกตามความแตกต่างด้านเพศ อายุ และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยาน จำแนกตามประสบการณ์ในการใช้จักรยานของผู้ขับขี่ไม่แตกต่างกัน ความเชื่อมั่นภายในตนเอง ความตระหนักต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ และการควบคุมอารมณ์ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยานได้ ร้อยละ 36.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยานสูงมีแรงจูงใจที่เลือกทำพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยานโดยให้เหตุผลว่าทำให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุและหลายคนเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยาน ส่วนกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยานต่ำเลือกทำพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในบางครั้ง และไม่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ

 

PROTECTIVE BEHAVIORS AGAINST ACCIDENT IN BICYCLE

This research study were to study knowledge about traffic law, internal locus of control, emotional control, awareness of protective behaviors against bicycle accidents and protective behaviors against accidents in bicycle in bangkok urban area. To compare protective behaviors against accident among bicycle by sex, age, experiences in bicycle and experiences in accident from bicycle. To find out the variebles determine the protective behaviors against accidents in bicycle. The sample were 399 bicycle in bangkok derived from cluster sampling. The data were analyzed by basic statistics, One-way ANOVA, the stepwise multiple regression technique. The results of the research were the samples knowledge of traffic law, internal locus of control, emotional control and protective behaviors against accidents from bicycle was average, awareness of protective behaviors against accidents from bicycle was high. Protective behaviors against accidents between bicycle with different sex, age and different experiences in accident from bicycle were significantly different at a 0.05 level, protective behaviors against accidents between bicycles with experiences in bicycle was not significantly different. Internal locus of control, awareness of protective behaviors against accidents from bicycle and emotional control determined the protective behaviors against accidents in bicycle at 36.50 percent, significantly at a 0.05 level and bicycle riders that had the highest score of protective behaviors against accidents choose the protective behaviors against accidents because they avoided bicycle accidents, they realized about dangerous of traffic accidents and all of them wanted to participate in bicycle accidents prevention but bicycle riders that had the lowest score of protective behaviors against accidents did not realized about dangerous of traffic accidents and denied to participate in bicycle accidents prevention.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)