การศึกษาออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตามระบบซูเปอร์เพฟในประเทศไทย

Authors

  • อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
  • ศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด
  • โชติ สรณาคมน์ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด

Keywords:

วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต, การออกแบบส่วนผสมโดยวิธีซูเปอร์เพฟ, สมรรถนะการใช้งาน, คุณสมบัติเชิงปริมาตร, asphalt concrete mixture, Superpave mix design, performance, volumetric properties

Abstract

บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาออกแบบสูตรส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีซูเปอร์เพฟ (SUPERPAVETM) ตามข้อกำหนดการออกแบบของ Asphalt Institute (AI) โดยพิจารณาแหล่งวัสดุมวลรวมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย และปริมาณการจราจร 2 ระดับ ได้แก่ ปานกลาง (3-10 ล้าน ESALs) และสูง (10-30 ล้าน ESALs) ผลการศึกษาทดสอบแสดงให้เห็นว่า แหล่งวัสดุมวลรวมมีอิทธิพลต่อความต้านทานการเกิดร่องล้อและค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตออกแบบตามระบบซูเปอร์เพฟที่ปริมาณการจราจรระดับเดียวกัน ทั้งนี้คุณสมบัติของวัสดุมวลรวมและส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผ่านเกณฑ์และข้อกำหนด ความต้านทานการเกิดร่องล้อและค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของก้อนตัวอย่างวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตไม่จำเป็นต้องใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะค่าโมดูลัสยืดหยุ่น มีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ดังนั้นการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตามระบบซูเปอร์เพฟ ควรคำนึงถึงขั้นตอนการคัดเลือกแหล่งวัสดุมวลรวมและการทดสอบคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของก้อนตัวอย่างแอสฟัลต์ก่อนนำไปใช้งานจริง

 

EVALUATION OF SUPERPAVE MIX DESIGN IN THAILAND

This paper presents the evaluation of Superpave mix design based on the Asphalt Institute (AI) mix design methods. The aggregate sources selected in this study were collected from the northern, the north-eastern, the central, the eastern, and the southern parts of Thailand. The asphalt mixes were designed according to two traffic levels: medium (3-10 million ESALs) and high (10-30 million ESALs). The rutting resistance and resilient modulus tests indicated that the aggregate sources influenced the Superpave mix samples designed with similar traffic level. Although the properties of aggregates and asphalt concrete mixtures were in accordance with the standard and specifications, the Superpave mix samples did not necessarily exhibit similar rutting resistances and resilient moduli. The resilient modulus in particular varied considerably. Therefore, the selection procedure of aggregate sources and performance properties of the asphalt concrete mixture shall be carefully considered in the Super mix design prior to the practical implementation.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)