การศึกษาเวลามาตรฐานในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง

Authors

  • คมกริช เมืองมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
  • นัดฐ์พร กาแต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
  • มนินทรา ใจคำปัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

Keywords:

เวลามาตรฐาน, การศึกษาเวลา, ความสูญเปล่า 7 ประการ, ECRS, Standard Time, Time Study, 7 Wastes

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก พบว่า เวลามาตรฐานการตัดและทับร่องแนวสูง ก่อนปรับปรุง 609.97 วินาที หลังปรับปรุง 538.58 วินาที เวลาลดลง 71.39 วินาที คิดเป็น 11.70 เปอร์เซ็นต์ เวลามาตรฐานการตั้งเครื่องและพิมพ์ก่อนปรับปรุง 723.03 วินาที หลังปรับปรุง 665.68 วินาที เวลาลดลง 57.35 วินาที คิดเป็น 7.93 เปอร์เซ็นต์ และเวลามาตรฐานการสับร่องกระดาษลูกฟูกก่อนปรับปรุง 536.85 วินาที หลังปรับปรุง 493.40 วินาที เวลาลดลง 43.45 วินาที คิดเป็น 8.09 เปอร์เซ็นต์ เวลารวมก่อนปรับปรุง 1948.86 วินาที หลังปรับปรุง 1776.67 วินาที เวลาลดลง 172.19 วินาที คิดเป็น 27.72 เปอร์เซ็นต์

 

THE STANDARD TIME STUDY OF CARTON CORRUGATED PRODUCTIONS: CASE STUDY RUENGCHANA PACKING LIMITED PARTNERSHIP

The main objective of this study was to improve the processing time of making a corrugated cardboard box in each step so that a standard time frame could be set. The findings revealed that before the improvements, the cutting and ridge making took 609.97 seconds but after the improvements, it took 538.58 seconds, reduced by 71.39 seconds and accounting for 11.70. The machine setting and printing took 723.03 seconds before the improvements but took 665.68 seconds afterwards. This was cut down by 57.35 seconds, accounting for 7.93 per cent. Also before the improvements, the trough making took 536.85 seconds but after the improvements, it took 493.40 seconds. This timeframe was cut down by 43.45 seconds, accounting for 8.09 per cent. As a result, the whole process took 1948.86 seconds before the improvements but after the improvements it took 1776.67 seconds. The processing time was reduced by 172.19 seconds or 27.72 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)