การพัฒนาระบบผนังบล็อกคอนกรีตลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อยืดอายุ การเก็บรักษาของผลิตผลทางการเกษตร

Authors

  • ธรรมมา เจียรธราวานิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Keywords:

ความชื้นสัมพัทธ์, ผนังบล็อกคอนกรีต, อาคารเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร, Relative Humidity, Concrete Block Wall, Postharvest Building

Abstract

โครงการวิจัยนี้เลือกใช้เกลือเป็นวัสดุสะสมความร้อน และยูคาลิปตัสเป็นวัสดุกักเก็บความร้อน โดยได้ศึกษาประสิทธิภาพการสะสมความร้อนและความสัมพันธ์กับค่าความชื้นของแผ่นผนังคอนกรีตบล็อก ในการทดลองได้ทำการผสมเกลือและยูคาลิปตัสในแผ่นคอนกรีตบล็อกที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ กัน เทียบกับคอนกรีตบล็อกมาตรฐานทั่วไป และ จากผลทดสอบการสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อกโดยขดลวดให้ความร้อน จากผลการทดลองพบว่า โรงอบแห้งที่สร้างจากคอนกรีตบล็อกที่มีเกลือร้อยละ 20 ต่อยูคาลิปตัสร้อยละ 80 ให้ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายในโรงอบและอุณหภูมิภายนอกสูงกว่าโรงอบที่สร้างจากคอนกรีตบล็อกมาตรฐานทั่วไป และจากการศึกษาความสัมพันธ์ของความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิของคอนกรีตบล็อก ได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิภายในโรงอบแห้งที่สามารถอธิบายได้ร้อยละ 94.1 ซึ่งสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงอบแห้งจำลอง คือ ความชื้นสัมพัทธ์ = 108 – 1.39 (อุณหภูมิ)

 

THE CONCRETE BLOCK DEVELOPMENT IN HUMIDITY RELATIVE SYSTEM FOR SHELF LIFE OF AGRICULTURE PRODUCTS

The research comparison of proportions of salt, eucalyptus powder and cement were made. Salt was used as heat accumulation material and eucalyptus was used as heat storage material. Concrete blocks were made from mixture of different proportions of salt and eucalyptus and were compared to standard concrete blocks. Therefore, the concrete block formula with 20% of salt and 80% of eucalyptus was the best proportion for building a model chamber. It was also revealed that a chamber built from concrete block formula with 20% of salt and 80% of eucalyptus yielded higher indoor and outdoor temperature values than a chamber built from standard concrete blocks. An equation between relative humidity and indoor temperature was 94.1. A regression equation for predicting relative humidity inside the chambers was relative humidity of 180 – 1.39 (temperature).

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)