การพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาของทุ่นไฟเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ

Authors

  • จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

การบำรุงรักษา, การขัดข้อง, ความพร้อมใช้งาน, การสืบค้น, Maintenance, Failures, Availability, Searching

Abstract

บทความนี้เป็นการพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาของทุ่นไฟเครื่องหมายช่วยการเดินเรือของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานบำรุงรักษาของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งการทำงานของระบบทุ่นไฟจะต้องมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินเรือให้ปลอดภัยและถูกต้องโดยเฉพาะในเวลากลางคืน การศึกษานี้ทางคณะได้กำหนดงานออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์การขัดข้องและกำหนดมาตรการปฏิบัติงานซ่อมที่ชัดเจน 2) การปรับปรุงงานเอกสารการบำรุงรักษา และ 3) การจัดทำโปรแกรมงานบำรุงรักษา จากการพัฒนาระบบพบทุ่นขัดข้อง 3 ทุ่นจาก 10 ทุ่น และประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพการบำรุงรักษาพบว่าค่า MTBF มีการเพิ่มขึ้นจาก 781.86 ชั่วโมงต่อครั้ง เป็น 1,437.61 ชั่วโมงต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 83.87% ค่า MTTR มีการลดลงจาก 18.13 ชั่วโมงต่อครั้ง เป็น 2.38 ชั่วโมงต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละที่ลดลง 86.82% ความพร้อมใช้งานจาก 97.02% เป็น 99.84% คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2.91% หากพิจารณาทั้ง 10 ทุ่น ความพร้อมใช้งานเฉลี่ยหลังพัฒนาระบบอยู่ที่ระดับ 99.95% คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 1.77% สำหรับการนำโปรแกรมงานระบบบำรุงรักษามาใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลพบว่าเวลาเฉลี่ยโดยรวมในการสืบค้นจากเดิม 4.40 นาที เหลือ 0.80 นาที ทำให้เวลาการสืบค้นลดลง 3.60 นาที ส่งผลต่อประสิทธิภาพเวลาการสืบค้นข้อมูลเพิ่มขึ้น 81.82% ทำให้การสืบค้นข้อมูลรวดเร็วและสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น


DEVELOPMENT MAINTENANCE SYSTEM OF FIRE FLOAT NAVIGATION AIDS

This article is development maintenance system of fire float navigation aids. The object of this article is for the more efficient maintenance. The fire float navigation aids have to be availability at all time to increase securement of navigation aids especially at night. This study includes 3 parts (failure analysis and repairing measure specification, maintenance paper improvement, and creating maintenance program). Form development system 3 out of 10 fire float navigation aids. The study found that MTBF increases from 781.86 hour per unit to 1,437.61 hour per unit (83.87% increasing). MTTR decreases from 18.13 hour per unit to 2.38 hour per unit (86.82% decreasing). Availability increases 2.91% from 97.02% to 99.84%. Considering all 10 fire float navigation aids, availability after system developing is 99.95% increase 1.77%. Using maintenance program for data searching found that the average time of searching decreases 3.60 minutes from 4.40 to 0.80 minute and increases efficiency of searching time 81.82% which makes searching faster and more reliable.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)