การทดสอบสมรรถนะของหม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดไอน้ำร้อนยิ่งยวด

Authors

  • สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

หม้อไอน้ำร้อนยิ่งยวด, การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเชื้อเห็ด, สมรรถนะ, Superheated Steam Boiler, Sterilizing Mushroom Propagation Bag, Performance Testing

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะหม้อไอน้ำร้อนยิ่งยวด โดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเชื้อเห็ด หลักการของหม้อไอน้ำนี้จะอาศัยการต้มน้ำในปริมาณน้อย เพื่อทำให้เกิดไอน้ำร้อนยิ่งยวด โดยออกแบบให้ภายในห้องเผาไหม้มีขดท่อวงกลมเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อน และออกแบบให้นำความร้อนทิ้งจากแก๊สไอเสียมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำในห้องอุ่นน้ำป้อนเข้าหม้อน้ำ จากการทดสอบสมรรถนะหม้อไอน้ำโดยต่อท่อไอน้ำเข้ากับถัง 200 ลิตร พบว่า หม้อไอน้ำสามารถกำเนิดไอน้ำร้อนยิ่งยวดที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส มีอัตราการผลิตไอน้ำ 10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.4 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพ 42.20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดลองนำก้อนเชื้อเห็ดที่ได้จากหม้อไอน้ำร้อนยิ่งยวด ไปเปิดดอกเห็ดและรดน้ำในโรงเรือนที่เตรียมไว้ พบว่า ก้อนเชื้อเห็ดออกดอกทุกก้อน หรือเปอร์เซ็นต์ก้อนเชื้อเห็ดเสียเป็นศูนย์


PERFORMANCE TESTING OF SUPERHEATED STEAM BOILER FOR STERILIZING MUSHROOM PROPAGATION BAG

This research aims to test superheated steam boiler performance using liquefied petroleum gas as a fuel for sterilizing mushroom propagation bag. Principles of boiler relies on a small amount of boiling water to make superheated steam temperature. The room is designed to burn a coiled pipe circle to increase the heat exchange surface area and designed to save fuel by using waste heat from the exhaust gas to heat the water in the hot water fed into the boiler. Performance testing of the boiler by the steam pipe to the tank 200 liters, the boiler can generate steam at a temperature of 150 °C steam production rate of 10 kg per hour with fuel consumption of 1.4 kg per hour and efficiency of 42.20%. When taken mushroom propagation bag from the boiler to cultivate and watering in the house prepared. The results showed that mushroom bloom every bag or the lump was zero percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)