การศึกษาปริมาตรและมวลของอากาศที่ส่งผลต่อระบบหมุนเวียนสารทำงานในแนวราบ

Authors

  • พิชาญ มาศวรรณา นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • จิรวัฒน์ สิตรานนท์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • กนกพร เกาะมั่น อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Keywords:

pressure tank, thermal efficiency, air mass

Abstract

This research focused on the variables affecting the working fluid circulating system with thermal energy of the horizontal by using steam for working fluid. Temperature for boiling system is 115 ºC which is low heat energy can be applied to general waste from industrial or other sources. By the way, the researcher has experimented by increased volume of pressure tank from 19 L to 98 L that mean air mass increased 5.76 time. The results of the experiment showed that volume of air inside pressure tank that increased has affected with pressure inside pressure tank because temperature of steam inside pressure tank will be increase too maximum temperature is 87.2 oC it will be directly proportional to the pressure inside pressure tank maximum pressure is 60.593 kPa and temperature difference inside the storage tank will a bit increased as time and circle of working fluid affected to quantity of heat accumulated in system. So, if volume of pressure tank decreased quantity of heat accumulated and thermal efficiency will be decrease as well. 

 

References

Electricity Generating Authority of Thailand. Fuel for Electricity Generation [Internet]. 2021 [cited 2021 Jan 02]. Available from: https://www.egat.co.th/home/fuel/

Ruammake P. Key success factors for the sustainable solar energy development. Executive Journal 2014;34(1):122-9. (In Thai)

Sitranon J, Chitwiroj A, Namprakai P, Witinantakit K. A study of heat transfer system with steam as a horizontal circulating working fluid. Kasem Bundit Engineering Journal 2019;9(3):238-52. (In Thai)

Sitranon J, Jaekhom S, Makmee A, Onwised C. A study of the circulation of steam circulating system in the horizontal. Industrial Technology and Engineering Pibulsongkram Rajabhat University Journal 2021;3(1):44-54. (In Thai)

Sutthivirode K, Namprakai P, Roonprasang N. A new version of a solar water heating system coupled with a solar water pump. Applied Energy Journal 2019;86(9):1423-30.

Sitranon J, Sutthivirode K, Rungprasand N. A Study of discharge head affecting the temperature and amount of hot water using mathematical modeling of a solar water heating system. SWU Engineering Journal 2020;15(1):97-107. (In Thai)

Zhang XW, Oh GS, Jung GJ. Performance of water source heat pump system using high-density polyethylene tube heat exchanger wound with square copper wire. Advance in Mechanical Engineering Journal 2015;7(7):1-12.

Moonsri P, Kunchornrat J, Namprakai P. Hybrid energy thermal water pump for producing hot water from a shallow well in Thailand. Energy Engineering Journal 2016;142(3):1-15.

Oonwised C, Sitranon J, Sutthivirode K. Study of temperature and amount of cooling water affecting to vacuum pressure of steam water pump. Renewable Energy for Community Jounal 2021;4(3):107-20. (In Thai)

Akkarathiwa S, Wongcharee K. Thermodynamics: an engineering approach. 7th ed. Thailand: puMcGrahill Publishing; 2021.

Lazonva M. Characteristics of forced convection heat transfer to R125 at supercritical state in horizontal tube [PhD Thesis]. Belgium: Ghent University; 2020.

Downloads

Published

2022-12-24

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)