การพัฒนาราวกันอันตรายจากพลาสติกรีไซเคิล

Authors

  • กีร์ติกร อินทรักษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • ชลัท ทิพากรเกียรติ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • จรูญ เจริญเนตรกุล อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Keywords:

Guardrail, NCHRP350, Momentum Test

Abstract

The objective of this research is to study the replacement of Guardrail from recycled plastic. It started by using a computer program Robot Structural Analysis to make a model of the guardrail. It consists of various types of plastics as follows: 1) High Density Polyethylene (HDPE) 2) Low density polyethylene (LDPE) 3) Polypropylene (PP) 4) Polystyrene (PS) 5) Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) to analyze the guardrail performance. according to NCHRP 350 (TL-3) standard, the results of the program analysis showed that ABS and PS plastics had lower deformation values than other plastics. Therefore, both pairs of plastic were used to develop plastic forming with a Single Screw Extruder into a rectangular shape with dimensions of 1.0 m X 0.3 m X 0.01 m Total amount of 40 pieces were taken to test the Flexural Strength Test, found that The ABS type has an average Flexural Strength of 1.099 kN/mm, and the PS type has an average Flexural Strength of 0.672 kN/mm and the ABS + PS type has an average Flexural strength of 1.496 kN/mm The momentum test was performed with a pendulum with a mass of 101 kg The test speed was 20 km/h It was found that the ABS type had an average deflection distance of 86.99 mm The PS type had an average deflection distance of 57.08 mm and the ABS + PS type has an average deflection distance of 101.31 mm and able to redirect the pendulum to its original position after testing without breaking through the guardrail

Downloads

Download data is not yet available.

References

Office of the National Economic and Social Development Council. The 13th economic development and nationality plan 2023 - 2027. Bangkok, Thailand: Office of the National Economic and Social Development Council; 2022. (In Thai)

Nation online [Internet]. Bangkok: WebMD; c2013-2022. Statistics of pedestrians killed by a car Thailand ranked in the TOP 10 worlds. [cited 2021 dec 15]. Available from: https://www.nationtv.tv/news/378861447/. (In Thai)

Bureau of Highway Safety. Traffic accident on national highways in 2020. Bangkok, Thailand: Department of Highways; 2021. (In Thai)

Made in China [Internet]. Shandong Guanxian Huaan, China: Shandong Guanxian Huaan Traffic Facilities Co., Ltd; WebMD; c1998-2022. Highway safety Barrier Painted Plastic Guardrail; [cited 2021 dec 15]. Available from: https://highwayguardrail.en.made-in-china.com/.

Tradekorea [Internet]. South Korea: carisguardrail; WebMD; c2015-2022. Plastic Resin PVC Guardrail; [cited 2021 dec 15]. Available from: https://www.tradekorea.com/ product/detail/P676516/Plastic-Resin-PVC-Guardrail,-Safety-Barrier,-Multy-Color.html

Amp-taiwan [Internet]. Taiwan: APLUS MOLDS & PLASTICS CO., Ltd; WebMD; c2013-2022. Road warning safety plastic guardrail; [citied 2021 dec 16]. Available from: https://catalog.prm-taiwan.com/?lang=en&id=308&catalog_id=2284#p-1

Brahmasakha P. Robot structural analysis 2020. Bangkok, Thailand: Panithi Brahm Publishing; 2021. (In Thai)

Kongsutruo J, Banchanon T, Muangthong S. Safer guardrail modelling deverlopment for thailand by finite element method. [thesis]. Songkhla, Thailand: Rajamangala University of Technology Srivijaya; 2018. (In Thai)

Bureau of Highway Safety. Instruction manual for installation of barrier device and facilities. 2011. Bangkok, Thailand: Department of Highways; 2011. (In Thai)

Liampipat P. Plastic. Bangkok, Thailand: Por Samphan Printing Services; 2002. (In Thai)

Reaplerthiran S. Mechanical testing of plastics: Basic & Data Interpretation 2014. Bangkok: gto corporation company limited; 2014. (In Thai)

Ploypatta M. Producing of guide posts to reduce the severity from collisions. [thesis]. Songkhla, Thailand: Rajamangala university of technology srivijaya; 2015. (In Thai)

Brown CM. Pendulum testing of an FRP composite guardrail. georgetown pike, Virginia: Department of Transportaion (US), Federal Highway Administration; 1998 Mar. Report No.: FHWA-RD-98-017.

Published

2022-04-30

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)