การศึกษาและปรับปรุงเครื่องอัดแท่งชีวมวลความดันสูงด้วยระบบไฮดรอลิกสำหรับอัดแท่งชีวมวลแบบไม่ใช้ตัวประสานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง

Authors

  • สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์, โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  • นิติพงศ์ สู่หญ้านาง นักศึกษา, โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  • พรวิภา วงศ์คง นักศึกษา, โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

Keywords:

solid fuel, briquetting machine, biomass, pyrolysis, heating value

Abstract

This research aims to study and improve the hydraulic high pressure biomass briquetting machine for making biomass without binder for use as solid fuel, by studying the physical characteristics of the obtained biomass briquettes, temperature, time of charcoal pyrolysis from biomass, including the type of biomass that is suitable for the machine produced from the research. Which these raw materials will be briquetted without using a binder with high pressure biomass briquetting machine with hydraulic system for pressing the biomass without binder for use as solid fuel. With a diameter of 3cm, it was found that the pineapple leaf scraps left from the fiber production process were able to apply higher pressure than Napier grass, coconut fiber, sugarcane bagasse and acacia pods were 80, 70, 60, 50 and 50 bar, respectively. The optimum time and temperature in this study was 30 min and 400oC. The heat value at pressure 50 bar of briquette charcoal  from pineapple leaf scraps had the highest heating values, compared to Pineapple leaf scraps using latex glue as a binder (20%by weight), Napier grass crushed, coconut fiber, sugarcane bagasse, and acacia pods were 31.92, 24.81, 28.57, 25.75, 24.57 and 20.75 MJ/kg, respectively, when comparing the heating value of biomass and charcoal from this research with other studies, and It was found that the values are similar. Therefore, the hydraulic high pressure biomass briquetting machine for making biomass without binder for use as solid fuel is suitable and can be used as a tool to generate energy sources because of the reduction time, saves energy and costs that occur in the process. [1-4]

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budsaereechai S, Ngernyen Y, Lhapoon C and Srisakultew P. Solid fuel pellets from pig manure. Rajabhat Agriculture Journal 2016;15:37-43. (In Thai)

Lhapoon C and Srisakultew P. Solid fuel of biomass and char pellets from pig and chicken manure [Bachelor of Chemical Engineering)]. KhonKaen: KhonKaen University; 2016. (In Thai)

Park J, Lee Y, Ryu C and Park Y. Slow pyrolysis of rice straw: Analysis of products properties, carbon and energy yields. Bioresource Technology 2014;155:63-70.

Tirinthong V, Duangfoo N and Chummanee P. Production of Biomass Fuel Pellets from Rice Straw and Sugarcane Leaves. Energy Conversion and Management 2014;76: 1073-82.

Pongsak Y. Development of a cold production biomass coal briquette machine to use waste from coffee bean processing. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal 2016;9:34-48. (In Thai)

Budsaereechai S, Chanwiang W and Klongvaja T. Study and modification of the solid fuel of char pellets from cow manure. Kasem Budit Engineering Journal 2018;8(1):135-47. (In Thai)

Preecha S. Charcoal pellet press machine control by Arduino Mega 2560. 4th Science and Technology for Sustainable Development Conference;2017 July 19-20; Science Center Building Ubon Ratchathani University. Ubon Ratchathani ;2017. (In Thai)

Downloads

Published

2021-04-30

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)