การศึกษาประสิทธิภาพโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับความร้อนเสริมจากอินฟราเรดสำหรับการอบแห้งมะเขือเทศราชินีแช่อิ่ม

Authors

  • ธวัชชัย อ่องประเสริฐ นักศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • กมลวรรณ จิตจักร อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Keywords:

Solar Greenhouse, Quartz infrared heater, Dehydration cherry tomato

Abstract

This research was aimed to compare the traditional drying of dehydration cherry tomatoes with two different drying systems including a solar greenhouse and a solar greenhouse in association with quartz infrared heater (QIH). The inside drying temperatures of the greenhouse were fixed at 45–60 oC. The products with the averaged initial moisture content at 95% d.b. were dried in the two systems of the greenhouse until the average final moisture content reached 22% d.b. The results revealed that thermal efficiency of the solar greenhouse in association with quartz infrared heater was higher than the opponent. The average specific energy consumption was also lower at 29.74% and it took shorter time, only 2 days. However, the solar greenhouse and the natural drying took 3 and 6 days respectively. The quality of the products after the drying showed that the colors of those dried in the solar greenhouse in association with QIH were the darkest, but they were not really different. The brightness of the products was lower but not statistically significant (P≤0.05). The redness (a) and yellowness (b) were not different with statistically significant (P≤0.05). The sweetness of the products dried in the solar greenhouse in association with QIH was the least but not statistically significant (P≤0.05). Midilli mathematical model was the best model for predicting the moisture ratio of drying dehydration cherry tomatoes.

References

Department of Agriculture Extension. Tomato plant year 2018 [Internet]. 2019 [cited 2020 Aug 14]. Available from: http://www.agriinfo.doae.go.th/year62/plant/rotor/veget/64. (In Thai)

Department of Agriculture Extension. Fresh tomatoes for cultivation year 2018 [Internet]. 2019 [cited 2020 Aug 14]. Available from: http://www.agriinfo.doae.go.th/year62/ plant/rotor/veget/63. (In Thai)

Folk Doctor Foundation. Cherry tomatoes [Internet]. Available from: http://www.doctor.or.th/article/detail/5888. (In Thai)

Jeentada W, Phetsongkram P. Geometrical effects of solar greenhouse dryer on rubber sheet drying. The journal of kmutnb 2017;1:89-99. (In Thai)

Somsila P, Teeboonma U, Tumtong P, Oudduang S, Wichangarm M. Type of solar greenhouse dryer affecting air circulation and temperature distribution inside solar greenhouse dryer. Agricultural Sci. J. 2012;43:3(suppl.):212-5. (In Thai)

Glouannec P, Lecharpentier D, Noel H. Experimental survey on the combination of radiating infrared and microwave sources for the drying of porous material. Applied Thermal Engineering. 2002;22: (15):1689-703.

Patcharaprakiti N. A Paraboiled gaba rice (khaohang) and drying process with solar energy and infrared electromagnetic wave. RMUTL ENG.J. 2016;1:43-50. (In Thai)

Kansaard N, Khruakaew A, Saesong P, Sa-adchom P. Effect of air temperature on cherry tomato drying using combined conveyor system and hot air. In: Tangwannawit P, Uthaida T, Chaitawittanun N, editors. Proceedings of 4th Phetchabun Rajabhat University National Research and Academic Conference; 2017 Mar 10; Phetchabun Rajabhat University, Thailand. Research and Development Phetchabun Rajabhat University; 2017. p. 903-11. (In Thai)

Nabnean S. Design, construction and performance investigation of a solar dryer for drying tomatoes [dissertation]. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi; 2015. (In Thai)

Nabnean S. An investigation of the performance of large – scale greenhouse solar drying system with auxiliary heaters [thesis]. Nakhon Pathom: Silpakorn University; 2009. (In Thai)

AOAC. Official Methods of Analysis of the Association of Official’s Analytical Chemists. Virginia; 2000.

Jaekhom S, Witinantakit K. Drying kinetics of chicken using superheated steam technique. Kasem Bundit Engineering Journal 2019;9:201-17. (In Thai)

Saniso E, Prado M, Yayee F. Optimal condition of mushroom drying using solar energy combined with infrared radiation. Journal of Yala Rajabhat University 2013;8:107-17. (In Thai)

Bharathkumar A, Jagadeesh SL, Bhuvaneshwari G, Patil SN, Rudresh DL, Viresh M Hiremath, Prabhakar I. Influence of pre-trearment on total soluble solids, titratable acidity and sugars of raisin. International Journal of Chemical Studies 2018;6(5):230-2.

Jeentada W, Niyomvas B, Thaikul A. Experimental study on drying conditions of solar fish dryer with temperature controlled by open-closed ventilating system. The Journal of KMUTNB 2018;28(3):525-36. (In Thai)

Nilnont W. Drying kinetics of mango using solar tunnel dryer. The Journal of KMUTNB 2020;30(1):36-47. (In Thai)

Younis M, Abdelkarim D, El-Abdein AZ. Kinetics and mathematical modeling of infrared thin-layer drying of garlic slices. Saudi Journal of Biological Sciences 2018;25:332-8.

Teeboonma U, Jongjam S. Ginger drying using infrared-vacuum technique. Burapha Sci. J. 2010;15:76-86. (In Thai)

Babalis SJ, Papanicolaou E, Kyriakis N, Belessiotis VG. Evaluation of thin-layer drying models for describing drying kinetics of figs (Ficus carica). Journal of Food Engineering 2006;75:205-14.

Demir V, Gunhan T, Yagcioglu AK. Mathematical modelling of convection drying of green table olives. Biosystems Engineering 2007;98:47-53.

Sriprapakhan P. The study of using small solar drying room for communities case study: Nongpraktob Sub-district, Sisomdet District, Roi ed Province. The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference; 2015 Nov 4-6; Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand. (In Thai)

Yaibok T, Phethuayluk S, Weawsak J, Mani M, Buaphet P. Development the fish drying process with a solar-electrical combined energy dryer under the southern of Thailand climate. Thaksin.J. 2009;12(3):109-18. (In Thai)

Downloads

Published

2020-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)