การปรับปรุงวิธีการทำงานในการบรรจุชิ้นงานขึ้นรูปพลาสติก: กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

Authors

  • จิรวัฒน์ วรวิชัย อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • ภาคภูมิ ใจชมภู อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • ธวัชชัย ไชยลังการ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง อาจารย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

Keywords:

Work Method Improvement, Fishbone Diagram, Flow Process Chart

Abstract

The objective of this research is to improve work methods in Plastic Part Packing of motorcycle part. The fishbone diagram was used to define the root cause of the proposed problems. As result, it was found the problems in production occur in the packing process that takes a long time to produce and resulting in low productivity. The main cause is operator, which cannot be applied by general method. Thus, the researcher has improved an appropriation approach. The design and construct a table part packaging may help in the operator work. The experiment shows that before the improvement, the duration is average 67.7 minutes/units and after the improvement, it is average 46.0 minutes/units, which is reduced by 21.7 minutes/units and accounted for 32%.  

References

Yongpisanphob W. Motorcycle industry. Krungsri Research 2019:1-8. (In Thai)

Cluster In-Depth Analysis Report. Network of motorcycle and part enterprises. [Internet]. 2015 [cited 2020 Aug 2]. Available from: http://library.dip.go.th/multim6/ebook/2558/I %E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD18 %E0%B8%A0399.pdf (In Thai)

Insorn W, Duangnakhon P, Torchoo P. Productivity & Operations. Industrial Technology Review 2016;22(278):98-104. (In Thai)

Kanjanapunyakom R. Industrial work study. Bangkok: Top Publishing; 2009. (In Thai)

Pipatpanyanugul K. Quality control. Bangkok: Top Publishing; 2014. (In Thai)

Rijiravanich V. Work study principles and case study. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2010. (In Thai)

Sitticharoen W. Work study. Bangkok: Odeon Store Publisher; 2004. (In Thai)

Sae-whoon P. Process improvement of spice packing. The Journal of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University 2019;7(2):6-14. (In Thai)

Poonikom K. Efficiency improvement in manufacturing process by improvement technique case study: drinking water Bai-Pai-Keaw. IE Network Conference 2017; 2017 Jul 12-15; Chiang Mai, Thailand. p. 150-55. (In Thai)

Downloads

Published

2020-09-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)