อัตราส่วนความต้องการต่อวิสัยสามารถของเสาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่เดิมในประเทศไทยเนื่องจากมาตรการออกแบบต้านการไหวสะเทือนไทย

Authors

  • ปกรณ์ภัทร บุดชา นิสิตปริญญาโท, ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนน รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
  • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด อาจารย์, ภาควิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนน รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

Keywords:

Bridge single column, seismic, demand-capacity-ratio, Shear Strength, Flexure Strength

Abstract

This research studied the performance of existing reinforced concrete bridge columns in Thailand. In terms of Demand-capacity-ratio (DCR ). By using the manual of bridge and road designs for seismic resistance. The areas that may be affected by earthquakes from the past until 2016 comprises (1) Bangkok and its boundary provinces (2) north and west region of Thailand. This paper shows the important structural index of the bridge’s column that can be used as a reference for future research. Moreover, it shows that the biaxial moment is the variable for failure control. Bridges in Bangkok and its boundary provinces have better seismic-resistant performance than bridges in the north and west region of Thailand. The analysis result shows that the  DCRM of bridge designed during 1999-2016 is less than the DCRM  of bridge designed before 1998. The trends for the performance of bridge safety design is gradually better than the past but still need to be considered, especially the reinforced concrete bridge’s columns for the northern region that DCRM are required to be higher than 0.80.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ministerial regulations. Determine the weight, resistance, durability of buildings and ground that supports buildings to resist the vibration of earthquakes; 1997. (In Thai)

AASHTO. Standard specification for highway bridges. Washington, DC: American association of state highway and transportation officials; 1973.

Warnitchai P, Lisantono A. Seismic risk analysis for Thailand. Engineering journal of research and development 1994;5(1):69-91. (In Thai)

AASHTO. Standard specification for highway bridges. Washington, D.C.: American association of state highway and transportation officials; 2002.

Department of highways. Manual of bridge and load designs for seismic resistant. Bangkok: Department of highways, Ministry of transport; 2016. (In Thai)

Department of public works and town and country planning. Earthquake resistant building design standards, (มยผ. 1302-52). Bangkok: S.P.M. Printing; 2009. (In Thai)

Department of public works and town and country planning. Earthquake resistant building design standards, (มยผ.1301/1302-61). Bangkok: S.P.M. Printing; 2018. (In Thai)

AASHTO. AASHTO LRFD bridge design specifications. Washington, D.C.: American association of state highway and transportation officials; 2010.

Chaimahawan P, Pimanmas A. Simple seismic evaluation methodology for gravity-designed reinforced concrete building. Engineering journal of research and development 2007;18(1):35-45.

Chaimahawan P, Pimanmas A. Assessment of seismic deficiency of existing reinforced concrete buildings in bangkok. Engineering journal of research and development 2007;18(3):19-28.

Joyklad P, Pimanmas A. Assessment of seismic performance of existing bridge piers in bangkok. Proceedings of the sixth regional symposium on infrastructure development (RSID6); 2009 January 12-13; Bangkok, Thailand.

Kaewnurachadasorn T. Seismic evaluation and retrofit of a bridge [thesis]. Bangkok: Chulalongkorn university; 2012. (In Thai)

Kaeoudon M, Thepchai P, Ritthisart S. A comparative study of seismic base shears for designing of bridges in Thailand [Senior project]. Nakhonnayok: Srinakharinwirot university; 2016. (In Thai)

Structurepoint. spColumn. Skokie, IL: Structurepoint LLC; 2019.

Joyklad P. Reinforced concrete design [Teaching documents]. Nakhonnayok: Department of civil engineering; Faculty of engineering, Srinakharinwirot University; 2015. (In Thai)

Mahmoud E. Kamara and Lawrence C. Novak, editors. Notes on ACI 318-11 building code requirement for structure concrete. Portland cement association; 2013.

Kim I, Okamura H, Maekawa K. Method for checking seismic performance of concrete structures and its effectiveness. Journal of Structural Engineering 1998;44A:871-76.

Downloads

Published

2020-09-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)