การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งที่สามารถปรับค่าของคำตอบได้

Main Article Content

จิรพนธ์ ทาแกง
วันไชย คำเสน
อนุชา สุนันต๊ะ
กริชรัตน์ อัญญมณีทาน
ชูโชค อิ่มเหว่า

Abstract

This article is a modification of the working process of Bee Colony Optimization method (BCO). The objective is to solve the problem of the thermal power plant with the smooth cost function. The method is to adjust the value of the answers obtained from finding the answer by means of the bee swarm in the first round. Setting the search scope around the answers in the first round and use the properties of the bee swarm method to search for answers again. Perform tests on a system that consists of 15 generators and compare with the traditional BCO method in terms of the best results, convergence speed and compare with other methods in terms of the best results. The results of the proposed method that gives a better answer and faster convergence speed when compare with traditional BCO method, In addition, the proposed method provides better results the method of comparison. In conclusion, the proposed method is an effective method that can be used as a practical plan for production planning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)