การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสม กรณีศึกษา: โรงงานผลิตอาหารสัตว์

Authors

  • บุญชัย แซ่สิ้ว อาจารย์, สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • ศุภรัชชัย วรรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการทางวิศวกรรม, วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Keywords:

Forecasting, statistics, Decomposition Method

Abstract

The purpose of this research is to explore and find sales forecasting equation of feed mill. Time Series Method consist of three ways including of Moving Average Method, Double Exponential Smoothing Method and also is applied by the multiplication of trend, seasonal and Irregular index (T x S x I). The data analysis used each product sales for 36 months and analyzed by statistics analysis program. They has been collected decision to select the most appropriate method of forecasting, we had determined from the Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The three ways forecasting analysis results using applied the multiplication of trend, seasonal and Irregular index (T x S x I) is most fit appropriately. The value of Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is approximately to 24.6% and percentage error reduced to 6,821.36 ton.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-09-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)