การแก้ปัญหาจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยใช้เทคนิคการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีแมงช้าง

Authors

  • จิรพนธ์ ทาแกง อาจารย์, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  • วันไชย คำเสน อาจารย์, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  • อภินันท์ อุรโสภณ อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Keywords:

antlion optimization technique, economic dispatch, smooth-cost function

Abstract

This paper presents the optimization to solve the economical load problem with a smooth-cost function. With a new technique called ANTLION OPTIMIZATION TECHNIQUE: ALO. It is a technique to find the answers that mimic the feeding of the larvae of the antlion to dig a cone hole into a trap for food. In the test system, the system needs to be considered, losses in transmission line and conditions of the system. Use MATLAB program to simulate the operation. Experiment with a case study consisting of 3 generators and a system consisting of 6 generators. The evaluation of the efficiency of the method by ALO compared the results with the SAO, PSO and HLBCO methods in case study 1 and case study 2 compared with BCO, MBCO and PSO. Based on the test results, it can be concluded that the proposed method has convergent speed approaching good answers and in terms of total cost of production. The proposed method has a lower total cost of production than the comparison method in both cases. So it's an effective method.

Downloads

Published

2019-01-09

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)