การออกแบบและพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันหมูฝอยต้นแบบสำหรับ OTOP กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวงเพื่อการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

ไพศาล ทองสงค์
สญชัย เข็มเจริญ
ศิริชัย ต่อสกุล

Abstract

Oil splashing machine was design and built to help reduce time in procedure oil splashing of worker in small to medium enterprise. The prototype included machine frame size 900 × 900 × 1200 mm, bucket internal diameter 800 mm. and depth 500 mm, grille internal diameter 200 mm and depth 25 mm, and controlling system with 2 HP as the initial power of the oil splashing. The experiment found that the machine peak performance spinning at 700 rpm and time in oil splashing 10 minute have minimum humidity 2.08 % and have volume oil 10.18 % with production at the maximum of 93 kg/day

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)