ศาสตราจารย์ ดร. จิรยุทธ์ มหัทธนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร
ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี