การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงและเป็นฉนวนป้องกัน ความร้อนสูงจากเส้นใยกากมะพร้าวและต้นข้าวโพด

Main Article Content

ผกามาศ ชูสิทธิ์
นิลมิต นิลาศ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ชูสิทธิ์ ผ. และ นิลาศ น., “การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงและเป็นฉนวนป้องกัน ความร้อนสูงจากเส้นใยกากมะพร้าวและต้นข้าวโพด”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 211–224, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ผกามาศ ชูสิทธิ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นิลมิต นิลาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร