อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคใน ฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น

Main Article Content

วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
กาญจนาภรณ์ ว., “อิทธิพลของการสั่นสะเทือนเชิงกลต่อการเกิดฟลูอิดไดเซชันของอนุภาคใน ฟลูอิดไดซ์เบดแบบสั่น”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 197–210, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา