การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรูปแบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม

Main Article Content

อัจฉรา เชยเชิงวิทย์
ธีรพงษ์ วิริยานนท์

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
เชยเชิงวิทย์ อ. และ วิริยานนท์ ธ., “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรูปแบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 163–178, ก.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย
Author Biographies

อัจฉรา เชยเชิงวิทย์

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ธีรพงษ์ วิริยานนท์

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ